Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 3)

DE ZONDEVAL

Tot aan Gen. 3 vernemen we van de satan niets.
Hij heeft gedurende de periode waarin het Bijbelgedeelte Gen. 1 : 2 tot en met Gen. 2 : 25 zich afspeelt koortsachtig plannen uitgebroed om Gods prachtige scheppingswerk te bederven; in het kader van die plannen besluit hij zich in Gen. 3 : 1 te wenden tot de vrouw in de vermomming van een sprekende slang:

De slang was het listigste van alle dieren van het veld.
De slang sprak tot de vrouw:
God heeft zeker gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof ?

Satan begint zijn gesprek direkt met een leugen.
Want had God dit gezegd ? Absoluut niet !
We herhalen nog even wat er staat in Gen. 2 : 16 en 17:

 De Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten.

Dat de eerste woorden, die de duivel uitspreekt, volstrekte leugens zijn is niet vreemd. De Here Jezus zegt van hem in Joh. 8 : 44:

De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,
want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Wat is satans opzet ?
Uit woede over zijn verbanning uit de hemel probeert hij de mens ertoe te bewegen aan God ongehoorzaam te zijn. Dat zou hem twee successen opleveren: hij zou wraak kunnen nemen op God en hij zou de mens blijvend ongelukkig kunnen maken. Bovendien kende hij verbazend goed het immense gevolg van de zonde van de mens: de tot dan toe volmaakte schepping zou in één klap bedorven worden.
Vandaar dat hij tegen de vrouw zegt:

Ten dage dat gij van de boom eet, zullen uw ogen geopend worden
en zult gij als God zijn, kennende goed en kwaad.  (Gen. 3 : 5)

Dat klonk verleidelijk.
Satan verzweeg echter dat het zijn uiteindelijke voornemen was Gods werk kapot te maken en de mens in tweevoudige ellende te brengen:

1):
De duivel heeft de mensen levenslang tot zijn slaven gemaakt.  (Hebr. 2 : 14 en 15)

2): 
De duivel is een mensenmoorder vanaf het begin.  (Joh. 8 : 44) 

In dit verband is de duivel-beschrijving in Jes. 14 : 16 en 17 treffend:

Dit is de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak.

Satan zei eigenlijk tegen de vrouw: “Als je ervoor kiest van de boom te eten zullen je ogen open gaan. Jullie denken misschien dat je alles weet; maar als je de verboden vrucht eet zul je pas de échte kennis bezitten !”.
En hij had gelijk. Maar hij vertelde er niet bij dat zij met hun “geopende ogen” de verschrikkelijke gevolgen van hun ongehoorzaamheid aan God zouden gaan “zien”:

Ik dreig te struikelen, mijn smart staat mij voor ogen.  (Ps. 38 : 18)

Zijn eigen ogen moesten zijn verderf aanschouwen.  (Job 21 : 20)

Zonde veroorzaakt alleen maar ellende en verdriet.
En het was de regelrechte bedoeling van de satan de mens zover te krijgen dat hij van de boom zou gaan eten, zodat het complete verderf op aarde zou binnenkomen.

En de vrouw…..wat kon zij doen ?
Met haar vrije wil kon zij een keuze maken: God gehoorzamen óf de satan gehoorzamen.

En…..wat doet ze ?
Zegt ze tegen satan dat ze zoveel van God houdt dat ze niet van die boom wil eten, dat ze

het belangrijk vindt om Hem te gehoorzamen ?

Of…..?

En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten,
en zij nam van zijn vrucht en zij at.  (Gen. 3 : 6)

De vrouw gebruikte haar vrije wil om God ongehoorzaam te zijn.
Zonder dat zij zich daarvan bewust was koos zij er op datzelfde moment voor de satan te gehoorzamen.
Haar zonde dreef haar regelrecht in de armen van de duivel.

Ook vandaag geldt voor ons: ongehoorzaamheid aan God betekent “automatisch” gehoorzaamheid aan satan.
Met andere woorden: zonde brengt ons in de macht van satan.

Als je 10 mensen vraagt wat zonde is, krijg je waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden.

Hoe definieert de Bijbel ‘zonde’ ?

Zonde is wetteloosheid.  (1 Joh. 3 : 4)

“Wetteloos” betekent letterlijk: “zonder wet”.
“Zonder wet” leven houdt in dat je handelt en wandelt zonder erkenning van een gezag dat boven je staat.

Bijbels gezien:
zonde is dus je eigen gang gaan en je eigen beslissingen nemen zonder rekening te houden met Het Gezag dat boven je staat: God Zelf.
Zonde is eigenlijk net doen alsof God er niet is.

Ook de vrouw deed in Gen. 3 : 6 alsof God er niet was en zij ging haar eigen gang. Ze zei als het ware: “God, ik heb met U niets te maken, ik doe net of U er niet bent; ik neem mijn eigen beslissingen”.
En ook haar man doet dit; beiden vallen zij in zonde. Vandaar dat deze gebeurtenis uit Gen. 3 algemeen wordt aangeduid als “de zondeval”.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.