Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 6)

BLIJVENDE GEVOLGEN (2): DE DOOD

‘Blijvende konsekwentie nummer 2’ vinden we in Rom. 5 : 12:

Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood,
zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,
omdat allen gezondigd hebben.

Rom. 5 : 17, Rom. 5 : 14 en Job 18 : 14 beschrijven de mens als “onderdaan” in het koninkrijk van de dood:

Door de overtreding van de ene is de dood als koning gaan heersen door die ene.

De dood heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad.

De mens wordt weggerukt uit zijn tent, waar hij zich veilig voelde; dit doet hem voortschrijden naar de koning der verschrikkingen.

1 Kor. 15 : 26 gaat nog een stap verder:

De vijand: de dood.

De Bijbel spreekt over 3 soorten ‘dood’:

de
1)  geestelijke dood
2)  lichamelijke dood
3) eeuwige dood

In Ef. 2 : 1 – 3 zien we dat de geestelijke dood ‘het gescheiden zijn van God’ is:

Dood door overtredingen en zonden, overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid; handelende naar de wil van het vlees. Van nature kinderen des toorns.

De lichamelijke dood vinden we in Hebr. 9 : 27:

Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven.

De eeuwige dood (die de Bijbel “de tweede dood” noemt) heeft alles te maken met Gods eeuwig oordeel over de zonde.

Wij zullen daar in het volgende hoofdstuk bij stilstaan.

BLIJVENDE GEVOLGEN (3): HET EEUWIG OORDEEL

Rom. 5 : 18 stelt snoeihard:

Door één daad van overtreding is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen.

Rom. 3 : 19 velt het oordeel:

De hele wereld is strafschuldig voor God.

De Bijbel maakt hiermee ondubbelzinnig duidelijk dat God de zonde haat en dat Hij vanwege Zijn heiligheid geen enkele ongehoorzaamheid door de vingers kan zien. Daarom vervolgt het boven-aangehaalde Bijbelvers uit Hebr. 9 : 27:

(Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven),
en daarna:
het oordeel.

Vele mensen veronderstellen dat met de dood alles ophoudt. Hebr. 9 : 27 geeft aan dat dat een noodlottige vergissing is: Op. 20 : 11 – 15 omschrijft wat er gebeurt met die mensen die de Here Jezus niet hebben aangenomen en dus God niet kennen en derhalve non-stop in zonde voortleven:

Ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

God beschikt kennelijk over een nauwkeurige administratie waarin de namen zijn vastgelegd van degenen die wel en die geen rekening met Hem hebben gehouden. Op grond van wat er in de boeken staat, zal er een vreselijk oordeel zijn.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.