Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 7)

GODS OPLOSSING

Ps. 11 : 7 zegt van God dat Hij rechtvaardig is:
onze Studie heeft tot nu toe duidelijk gemaakt dat God vanwege Zijn heiligheid de zonde  móét oordelen.

1 Joh. 4 : 8 zegt van God dat Hij liefde is:
Eerbiedig gezegd: diep in Zijn hart zou God de mens het liefst Zijn oordeel besparen.

Maar God kán nu eenmaal geen concessies doen aan Zijn heiligheid en aan Zijn rechtvaardigheid.

Het is aangrijpend om te zien hoe God in Zijn wijsheid met een oplossing kwam.
Laten we eens teruggaan naar Gen. 2 : 16 en 17:

De Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Zoals we weten vertelt Gen. 3 : 6 dat de mens, ondanks Gods waarschuwing, tóch at van de vrucht van de boom. Eigenlijk zou “Gen. 3 : 7” ons dus het onmiddellijke sterven van Adam en Eva moeten melden.

“Gen. 3 : 7” meldt het ons echter niet !
Gen. 3 : 20 toont ons zelfs een springlevende Adam die zijn vrouw de naam “Eva” (betekent: “leven”) geeft:

De mens noemde zijn vrouw Eva,
omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.

Leven !
In Gen. 5 : 5 vinden we dat Adam 930 jaar oud wordt.

Hoe is dit mogelijk ?

Wat God deed nadat het eerste mensenpaar had gezondigd, is een bewijs van Zijn liefde en genade; het heeft een onpeilbaar diepe betekenis en brengt ons tot aanbidding:

En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.  (Gen. 3 : 21)

God had in Zijn rechtvaardigheid de mens gelijk moeten doden, maar deed dit niet.
Om de méns te sparen heeft God hoogstpersoonlijk dieren gedood en de mens met de vellen ervan bekleed.
Door dat te doen deed God “recht” aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid: het
doods-oordeel móést immers worden voltrokken:

Het loon van de zonde is de dood.  (Rom. 6 : 23)

Tegelijkertijd deed God “recht” aan Zijn liefde: dankzij het dieren-offer ging de mens vrijuit. God liet Zijn boosheid over de zonde niet los op de mens, maar…..op onschuldige dieren.

Dit eerste offer in de Bijbel spreekt ons van het Kruis van Golgotha.

Om u en mij de eeuwige dood (het eeuwige zonde-oordeel) te besparen heeft God een Onschuldige in de dood laten gaan: Jezus Christus:

God bewijst Zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven
toen wij zondaars waren.  (Rom. 5 : 8)

De straf, die ons had moeten treffen, heeft God niet op ons maar op de Here Jezus gelegd. Jezus is vrijwillig in onze plaats gaan staan en God heeft al Zijn boosheid over uw en mijn zonden op Hem gelegd:

Christus bracht Zichzelf ten offer.  (Hebr. 7 : 27)

Doordat Jezus, Gods Zoon, volkomen rein en heilig was en de zonde niet kende heeft Hij door Zijn Offer op het Kruis het zonde-probleem voor eeuwig opgelost:

Christus deed de zonde teniet door het offer van Zichzelf.  (Hebr. 9 : 26)

Als gevolg hiervan ontvangt elk mens, die met belijdenis van zonde bij de Here Jezus komt, van God vergeving en eeuwig leven.

Als God na Zijn liefde-daad in de Hof van Eden Adam en Eva zag lopen, zag Hij geen schuldige zondaars meer; zij waren immers bekleed met de vellen: het “bewijs” dat het zonde-oordeel had plaatsgevonden.

Als God na Zijn liefde-daad op het Kruis van Golgotha ons (die geloven) ziet lopen, ziet Hij geen schuldige zondaars meer; God ziet niet meer het “vuile kleed van onze zonden” (Jes. 64 : 6) ! Wij zijn immers bekleed met het “bewijs” dat het zonde-oordeel heeft plaatsgevonden:

Wij zijn bekleed met Christus.  (Gal. 3 : 27)

Halleluja !

Daarom “zingt” Jes. 61 : 10:

Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld.

‘Bekleed zijn met Christus’ wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt. We zagen dat 1 Joh. 1 : 9 zegt dat wij, als wij God ongehoorzaam zijn geweest, met schuldbelijdenis naar God mogen gaan. Op grond van Jezus’ volmaakte Offer zal God ons vergeven.
Het zal duidelijk zijn dat we nooit lichtvaardig met de zonde mogen omgaan, want zonde is en blijft ongehoorzaamheid aan God.
God de Vader verwacht van Zijn kinderen dat zij in gehoorzaamheid aan Hem leven, en dat is mogelijk door de kracht van Jezus Christus.

Glorie voor Jezus, het Lam van God !

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.