Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 2)

7x ASPECTEN VAN DE MENS JEZUS CHRISTUS

Om meer van het kruis te begrijpen moeten we allereerst stilstaan bij het wonder van Jezus’ méns-zijn.
We gaan dat doen in 7 stappen.

Stap 1:
Zijn geboorte.

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea.  (Matth. 2 : 1)

Er is een groot wonder gebeurd: God Zelf kwam op aarde als mens, om te redden.
De naam “Jezus” betekent: “Jehova (God) is Redder”. Let op het woord “geboren”; de Here Jezus is werkelijk als mens geboren, evenals u en ik. Het grote verschil met ons is echter dat Hij bij een vrouw werd verwekt door de Heilige Geest.

Stap 2:
Zijn omwandeling op aarde.

Voor het goede begrip van Stap 2 herhalen we nog even beknopt een gedeelte van een vorige studie.

In Joh. 17 : 4 (dus nog relatief lang vóór het kruis-lijden) spreekt Jezus tot de Vader:

Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.

Jezus had “het werk” voleindigd.
Welk “werk” ?
Hij had God naar waarde verheerlijkt !
In de Evangeliën kunnen we lezen dat God tweemaal de hemel opende om iedereen te laten weten hoezeer Hij genoot van de Here Jezus. Van niemand anders had God ooit gezegd: “Deze is mijn geliefde, in wie Ik al mijn welbehagen heb”.

Het woord “voleindigd” in Joh. 17 : 4 zegt ons overduidelijk dat Zijn werk klaar was.
Dat betekent dat Jezus toen direkt had kunnen terugkeren naar de hemel.
God zou Hem met open armen hebben ontvangen en Hem de hoogste plaats aan Zijn rechterhand hebben gegeven.

Maar…..dan waren wij voor eeuwig verloren geweest.
Gód had dan weliswaar alle eer ontvangen waar Hij recht op had, maar wij zouden vanwege onze “3x problemen” (onze oneer jegens God, onze zonden en onze slavernij van satan) het oordeel van God in het vooruitzicht hebben gehad.  

Eeuwig zullen we Jezus aanbidden voor het feit dat Hij niet voortijdig naar de hemel is teruggekeerd, maar is “doorgegaan” !
De geschiedenis van de Hebreeuwse slaaf in het Oude Testament is daar een geweldige illustratie van:

Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. Maar, indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.  (Ex. 21 : 2 – 6)

Na zes jaar dienen was een slaaf in het Oude Testament vrij man.
Toen de Here Jezus als de volmaakte Slaaf van God Zijn omwandeling op de aarde had voltooid, had ook Hij “vrij man” kunnen zijn.

Het “vrij zijn’’ van de Oud-testamentische slaaf impliceerde echter dat hij zijn vrouw en kinderen bij zijn meester moest achterlaten. In het verlangen naar persoonlijke vrijheid verliet een egoïstische slaaf dus ijskoud zijn hele gezin.

Ex. 21 : 2 – 6 maakt echter ook melding van liefhebbende slaven die hun eigen vrijheid volledig opofferden om toch maar vooral bij vrouw en kinderen te kunnen blijven. 
De Here Jezus heeft zich net zo gedragen als zo’n liefhebbende slaaf. Jezus wilde geen vrijheid voor Zichzelf; Hij koos voor Zijn “vrouw” en Zijn “kinderen”.
Ef. 5 : 25 vertelt ons van Jezus’ “vrouw”, de Gemeente:

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad.  (Ef. 5 : 25)

Hebr. 2 : 13 vertelt ons van Jezus’ “kinderen”, u en ik:

Ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft.

Als uiterlijk symbool van zijn grote trouw werd het oor van de liefhebbende Oud-testamentische slaaf “doorboord”.
Deze “doorboorde slaaf” is een aangrijpend type van onze Here Jezus op het Kruis van Golgotha, waar ook Hij Zich liet “doorboren”.
Luister eerbiedig naar Jezus’ woorden in Ps. 40 : 7 en 9:

God heeft Mij de oren doorboord. Toen zeide ik: ik heb lust om uw wil te doen, mijn God.

Wat was de wil van God ?
1 Tim. 2 : 3 en 4 zegt dat God wil dat alle mensen behouden worden.
Om dát mogelijk te maken móést Jezus naar het kruis gaan; en op dat kruis schreeuwt Hij het uit in Ps. 22 : 17:

Honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,
die mijn handen en voeten doorboren.

Jes. 53 : 5 zegt:

Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem.

Stap 3:
Zijn weg naar het lijden.

In Matth. 16 : 21 en in Matth. 20 : 19 spreekt Jezus met Zijn discipelen over het kruis-werk dat Hem wachtte:

Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden.

Jezus sprak: zij zullen Mij overleveren om Mij te bespotten, te geselen en te kruisigen.

Stap 4:
Zijn lijden.

En zij brachten Hem op de plaats Golgotha en kruisigden Hem.  (Mark. 15 : 22 en 24)

Uiteraard zullen wij in deze Studie aan Stap 4 de meeste aandacht besteden.

Stap 5:
Zijn opstanding.

Jezus Christus, die gekruisigd werd, is door God opgewekt uit de doden.  (Hand. 4 : 10)

Stap 6:
Zijn hemelvaart.

Nadat Jezus tot de apostelen gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En zij staarden naar de hemel terwijl Hij henenvoer.  (Hand. 1 : 9 en 10)

Stap 7:
Zijn verheerlijking.

Hebr. 1 : 3 en 4 en Hebr. 2 : 9 leren ons dat Jezus pas terugkeerde naar Gods heerlijkheid toen Hij álles had volbracht:

Na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, heeft Jezus Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen ontvangen heeft.

Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond.

In de volgende studies willen we ons verdiepen in de details die Gods Woord geeft over het Kruis van Golgotha. 

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.