Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze Bijbelstudie gaat over het grootste werk dat ooit door een mens op aarde werd volbracht: Jezus’ bloedstorting en Zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha.
Ef. 2 : 13 en 16 leert dat wij vanwege onze zonden vroeger ver van God verwijderd waren, maar dichtbij zijn gekomen door het bloed van Christus en weer met God zijn verzoen door het kruis.
We zijn stap voor stap getuige van de aangrijpende gebeurtenissen vlak vóór de kruisiging en van de verschrikkingen die Jezus heeft doorstaan óp het kruis.
U zult gaan begrijpen waarom Paulus in Gal. 6 : 14 uitroept: “Ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus !”.

INLEIDING        

De woorden “het Kruis van Golgotha” zijn voor ons, christenen, zó vertrouwd en bekend dat we vaak niet beseffen hoe oneindig veel de Here Jezus daar op dat “vloekhout” gedáán heeft en hoe onpeilbaar diep Zijn kruis – lijden is geweest. De woorden “Jezus, U bent aan het kruis voor mij gestorven” spreken we vaak zo gemakkelijk en onnadenkend uit.

Daarom is het goed om eens de volgende vraag te stellen:
“Waarom vond het ergste lijden van de Here Jezus plaats op een kruis ? Waarom kon Hij niet
op een andere wijze onze straf dragen, het zonde-probleem oplossen en ons met God verzoenen ?”.

In deze Studie willen wij met grote eerbied het Woord van God daarover onderzoeken om de antwoorden te vinden.

Het kruis-lijden was zó vreselijk dat de Here Jezus (Die volgens Joh. 18 : 4 van te voren precies wist wat er met Hem zou gebeuren) God heeft gesmeekt of dit afgrijselijke lijden aan Hem voorbij mocht gaan.
Jezus heeft meer geleden dan enig ander mens op aarde.
Wat moet een onmetelijke liefde voor God en mensen Zijn hart hebben vervuld !

In Joh. 4 : 34 proclameerde Jezus:

Mijn spijze is de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

Eigenlijk zei Hij: “Ik wil niets liever dan de opdrachten van God uitvoeren !”. In een eerdere studie over Jezus Christus hebben we gezien wat de 3 “opdrachten” waren waarvoor de Here Jezus naar de aarde moest komen:
1)  God verheerlijken
2)  Gods wil volbrengen
3)  de satan overwinnen

Gedurende Zijn 33-jarige omwandeling heeft Hij, om zo te zeggen, een begin gemaakt met het verhogen van God, met het uitvoeren van Zijn wil en met het verbreken van de werken van satan (dit laatste kunnen we bijvoorbeeld zien aan de vele opgewekte doden en de talrijke genezen zieken).

En…..op het kruis heeft Jezus de 3 “opdrachten” volmaakt voltooid.

De apostel Paulus begreep hoe belangrijk de kruisiging van de Here Jezus was:

Ik heb besloten niets anders te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 
(1 Kor. 2 : 2)

De psalmist roept ons op in alle eerbied over Hem na te denken:

Wees stil voor de Here.  (Ps. 37 : 7)

Om goed te begrijpen waarom Jezus’ kruis-dood noodzakelijk was, is het nodig eerst op een rijtje te zetten met welke 3 mega-problemen de totale mensheid te maken had.

 3x PROBLEMEN

Probleem 1:
Nog nooit had een mens God de eer gegeven waar Hij recht op had.

In Jes. 3 : 8 en 9 spreekt God “over de hoofden” van Jeruzalem en Juda de totale mensheid toe:

Jeruzalem struikelt en Juda valt, omdat hun woorden en daden tegen de Here zijn en zij de blik zijner heerlijkheid tarten. Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen evenals Sodom.

Probleem 2:
Álle mensen hadden tegen God gezondigd.

In Jer. 16 : 17 en 18 laat God opnieuw Zijn stem horen:

Mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden.

In de voorgaande studie hebben we gezien dat ‘zonde’ is: ‘ongehoorzaamheid aan God’.

Probleem 3:
Gods schepping werd geterroriseerd door de satan, de vijand van God en mens.

In Joh. 8 : 44 spreekt Jezus:

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

3x gigantische problemen !
Maar, o wonder van genade, toen de Here Jezus op het Kruis van Golgotha uitriep: “Het is volbracht”, waren ze alle opgelost !

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.