Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 3)

WAAROM EEN KRUIS ?

De eerste reden van Zijn kruisiging:
Ten tijde van de omwandeling van de Here Jezus op aarde, zuchtte het volk Israël onder de overheersing door de Romeinen. In het begin van het Nieuwe Testament lezen we van het bevel van (de Romeinse) keizer Augustus dat alle Israëlieten (die dus tot zijn keizerrijk behoorden) zich moesten laten registreren.

Het joodse volk viel dus ook onder de Romeinse wetgeving.
Indien op een wetsovertreding het doodvonnis volgde, diende dat strikt volgens Romeinse regels te worden voltrokken en er waren vele manieren uitgedacht om aan iemands leven een einde te maken.
De meeste gruwelijke doodstraf was…..de kruisiging.
Pilatus (een Romeinse stadhouder) zegt dan ook in Joh. 19 : 10 tegen Jezus:

Ik heb macht U te kruisigen.

Het kruisigings-ritueel begon direkt na de veroordeling: de gestrafte moest zelf zijn kruis dragen naar de plaats waar het werd opgericht.

Wrang detail: de kruisiging was uitsluitend toegestaan bij slaven.
Dat is aangrijpend.
We zagen reeds dat Jezus de volmaakte “Hebreeuwse slaaf” was.
In Fil. 2 : 6 – 8 beschrijft Paulus wat een diepe weg Jezus is gegaan:

Christus Jezus die, in de gestalte Gods zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
heeft Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen,
en is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood,
ja, tot de dood van het kruis.

Deze Bijbelverzen leren ons de fasen van Zijn vernedering:

  • Jezus verliet Gods heerlijkheid om mens te worden
  • Jezus werd minder dan een mens: Hij werd een slaaf
  • Jezus werd minder dan een slaaf: Hij gehoorzaamde tot de dood
  • Jezus werd minder dan een “gewone” ter-dood-veroordeelde: Hij stierf de kruis-dood

De tweede reden van Zijn kruisiging:
De kruisiging was van eeuwigheid af bepaald door God en de Zoon:

Jezus, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd,
hebt gij aan het kruis genageld.  (Hand. 2 : 23)

De Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden.  (Luk. 24 : 7)

De derde reden van Zijn kruisiging:
Om Zijn reddings-werk te kunnen volbrengen moest de Here Jezus Zich bevinden “tussen hemel en aarde”: tussen de heilige God en de zondige mensheid. Hij voorzegt dat ook in Joh. 3 : 14:

Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden.

Jezus refereert hier aan het Oud-testamentische Bijbelboek Numeri waarin we de geschiedenis vinden van de Israëlieten die, vanwege hun ongehoorzaamheid, door slangen werden doodgebeten. Ter redding zette Mozes een lange stok overeind en bevestigde daarop een koperen slang; alleen die Israëliet, die in het geloof omhoog keek naar de slang, bleef in leven.

Zo moest ook Jezus worden “verhoogd”, en daar, hóóg op het kruis, heeft Hij gehangen.
De Bijbel verwoordt dat in 1 Tim. 2 : 5:

Er is één God en één middelaar tussen God en mensen:
de mens Christus Jezus.

Alleen zó kon Jezus een brug slaan over de gapende kloof die vanwege de zonde tussen God en mensen was ontstaan.

De vierde reden van Zijn kruisiging:
Voor de zonde-verlossing ging Jezus zó diep dat Hij tot een vloek werd; Deut. 21 : 22 en 23 leert dat een gehangene een door God vervloekte was:

Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt.

Het Nieuw-testamentische Gal. 3 : 13 sluit hierop aan:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Jezus, Die nooit zonde had gekend en gedaan, nam vrijwillig de plaats in van de schuldige en daardoor vervloekte zondaar. En om de zondaar te redden werd Jezus gehangen aan een kruis en werd aldus Zélf een vloek, opdat wij van de vloek vrij zouden zijn en eeuwig leven zouden hebben.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *