Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 5)

DE BETEKENIS VAN HET KRUIS VOOR GOD, VOOR ONS EN VOOR DE SATAN

Hebr. 12 : 2 noemt een van de drijfveren van Jezus om naar het Kruis te gaan:

Laat ons oog gericht zijn op Jezus, de voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich heeft genomen heeft, de schande niet achtende.

Wat was het waarop Jezus Zich zo verheugde ?
Wat was het waar Hij zo naar uitzag ?

Geredde en gelukkige mensen voor eeuwig om Zich heen te hebben !

Dáárom heeft Jezus het zware lijden doorstaan; dáárom heeft Hij u en mij verlost en aan het hart van God de Vader gebracht.
Jes. 53 : 11 omschrijft dat simpelweg met het woordje “het”:

Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe.

In dit verband is het goed een korte studie te maken van de woorden die de Here Jezus op het kruis heeft uitgesproken. Jezus’ kruis-uitspraken worden vaak samengevat als “de zeven kruiswoorden”:

kruiswoord 1)         Luk. 23 : 34:
Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

De beulen die de Here Jezus aan het kruis spijkerden beseften niet wat ze deden.
Jezus had ook hén lief.
Ps. 109 : 3 en 4 leren ons dat een van de laatste zinnen, die Jezus vóór Zijn dood uitsprak, feitelijk een gebed was voor de mannen die Hem gruwelijk pijnigden:

Met woorden van haat omringen zij mij en zij bestrijden mij zonder oorzaak;
tot loon voor mijn liefde weerstaan zij mij, maar ik ben een en al gebed.

kruiswoord 2)         Joh. 19 : 28:
Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was: Mij dorst !

Natuurlijk heeft Jezus als mens in de brandende zon vreselijke dorst geleden. Maar de woorden “Mij dorst !” gaan nog veel verder; eigenlijk zegt Jezus: “Ik verlang er vurig naar zondige mensen te verlossen en voor eeuwig gelukkig te maken !”. In Ps. 40 : 9 roept Jezus het uit:

Mijn hele hart verlangt ernaar Uw wil te doen, mijn God.

 En Gods wil wordt beschreven in 1 Tim. 2 : 4:

God die wil dat alle mensen behouden worden.

kruiswoord 3)         Joh. 19 : 26:
Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: vrouw, zie, uw zoon.

Zelfs temidden van Zijn bijna ondraaglijke lijden straalde Jezus Zijn liefde uit.
We kunnen in het Nieuwe Testament minstens vier facetten vinden van Jezus’ liefde:

Zijn liefde die Hem naar het kruis bracht, voor mij persoonlijk:

Christus Jezus heeft mij liefgehad en heeft Zich voor mij overgegeven.  (Gal. 2 : 20)

Zijn liefde die Hij had voor alle mensen:

De joden zeiden: zie, hoe lief Hij hem had.  (Joh. 11 : 36)

Zijn liefde die Hij had toen Hij aan het kruis hing en die Hij, zoals we zagen, uitte in het derde kruiswoord.

Zijn liefde die zo’n eeuwige kracht heeft, dat Paulus het uitjubelt in Rom. 8 : 35: 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus.

kruiswoord 4)         Luk. 23 : 43:
Jezus zeide tot de moordenaar: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Is het niet aangrijpend om te zien dat de Here Jezus Zich, temidden van Zijn pijn en leed, bekommerde om het eeuwig heil van een…..moordenaar. Deze man op het kruis naast Jezus was nooit meer in staat zijn wandaad goed te maken; hij geloofde echter absoluut dat Jezus hem redding van het oordeel kon schenken. Wat had deze moordenaar een sterk geloof in Hem, want (menselijk geredeneerd) had de gekruisigde Jezus op dat moment niets te bieden. 
En op grond van zijn geloof ging deze man samen met de Here Jezus naar het paradijs; we zien hierin heel mooi het resultaat van Jezus’ volbrachte werk, samengevat in Joh. 3 : 16b:

Een ieder die in Jezus gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.

kruiswoord 5)         Matth. 27 : 46:
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten ?

We hebben al eerder bij deze vertwijfelde uitroep van Jezus stilgestaan.
Ps. 85 : 11 voegt er een heel bijzondere dimensie aan toe:

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

In die drie uren van duisternis, toen de Here Jezus van God en mensen verlaten werd, heeft Hij door Zijn lijden eeuwige gerechtigheid en vrede tot stand gebracht. De woorden “kussen elkaar” geven aan dat Jezus dat Werk uit grenzeloze liefde heeft verricht.

kruiswoord 6)         Luk. 23 : 46:
Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 

Rom. 5 : 10 spreekt ons van de heerlijke gevolgen van Jezus’ dood:

Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon.

kruiswoord 7)         Joh. 19 : 30:
                                 Jezus zeide: Het is volbracht !

Hebr. 1 : 3 beschrijft Jezus’ heerlijkheid na het Werk te hebben volbracht:

Jezus heeft, na de reiniging der zonden tot stand te hebben gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.

Zeven kruiswoorden.
Simon Petrus zegt in Joh. 6 : 68 tot Jezus:

Gij hebt woorden van eeuwig leven.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *