Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 5)

HOE KRIJGT IEMAND VREDE MET GOD

Als er vandaag de dag nog mensen zijn die hun hand nog niet hebben gelegd op het Offer van Jezus Christus, die misschien vragen: “Hoe krijg ik deel aan die vrede met God ?”, dan mogen wij hen toeroepen: “Geloof in de Here Jezus !”.
Dat heb ik niet van mezelf, dat staat in Rom. 5 : 1:

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben VREDE MET GOD, door onze Here Jezus Christus.

Dat wil zeggen: als zulke mensen geloven dat de Here Jezus ook in hún plaats met God gevochten heeft vanwege hún zonden, dan hebben zij vrede met God.

Vrede voor het hart, nú al.

Ooit zal het op deze planeet vrede worden als Jezus Christus de Vredevorst van de gehele aarde zal zijn. Vrede wereldwijd ! Dat geeft even aan wát een Werk de Here Jezus heeft volbracht, wát een volmaakte vrede Hij heeft bewerkstelligd.

Er zal een moment komen dat de Here Jezus Zijn Vrederijk zal stichten. Jes. 9 : 6 zegt:

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

En in Micha 4  : 3 staat iets heel hoopvols:

En Hij zal richten tussen vele volkeren en recht spreken over machtige natiën tot in verre landen; dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren.

Of dat ook even aangeeft welk een vrede de Here Jezus heeft aangebracht.

Als wij vrede met God hebben, betekent dat dat wij niet langer Gods vijanden zijn.
Ja, maar dat is nog niet alles.
Door het Kruis is iets wonderbaarlijks gebeurd: we zijn niet alleen geen vijand van God meer, we zijn Kinderen van God geworden (zie Joh. 1 : 12).

Wat een omkeer !
Ef. 2 : 17 – 19 zegt:

Bij Zijn komst heeft Jezus vrede verkondigd aan u, door Hem hebben wij de toegang tot de Vader.
Zo zijt gij geen vreemdelingen meer, maar huisgenoten van God.

Wát een Werk heeft de Here Jezus volbracht.
Niet alleen de vijandschap met God is beëindigd, God is onze Váder geworden.
Zó dichtbij, dat de Here Jezus zegt in Matth. 6 : 8:

Uw Vader weet wat gij nodig hebt, vóórdat gij er Hem om bidt.

Zó dichtbij.
En we lezen in Rom. 8 : 15 en in Gal. 4 : 6 dat wij God zelfs “Abba” mogen noemen. “Abba” is het aramese woord voor “papa”: de vertrouwelijke vorm, heel dichtbij.
Wij kunnen Gods hart voelen kloppen. Wij mogen Hem “Papa” noemen.

Er blijft ons niets over dan stille aanbidding. In Richt. 6 : 24 bouwt Gideon een altaar voor de Here. Gideon kan geen woorden meer vinden; hij bouwt uit de grond van zijn hart een altaar (wat spreekt van aanbidding) en hij noemt het “de Here is vrede”.

Nooit genoeg kunnen we aan de Here Jezus denken, nooit genoeg kunnen we ons hart vullen met Hem. Nooit genoeg kunnen we Hem en God de Vader met ons hart aanbidden.

Laten we als Gideon “een altaar bouwen” en het vol bewondering uitroepen: “de Here is vrede”.
Eeuwige vrede met God.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl