Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 2)

WEDERGEBOORTE; de Here Jezus legt het Zelf uit

Ik hoor wel eens christenen vragen: “is ‘wedergeboorte’ vandaag de dag nog wel een interessant thema; moeten wij ons als christenen niet bezighouden met belangrijkere zaken ?”.
Het is een moeilijk onderwerp; daarom ben ik maar blij dat de Here Jezus het in Joh. 3 : 1 – 18 Zelf (aan Nikodemus) uitlegt.

Laten we beginnen met de studie van Joh. 3 : 1 t/m 3:

Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Elk mens komt door middel van de lichamelijke geboorte ter wereld. Zijn levensweg begint in het rijk van satan; Jezus zegt daarover in
Joh. 8 : 44:

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.

Hebr. 9 : 27a leert dat ieder (lichamelijk geboren) mens op een dag de lichamelijke dood zal moeten ondergaan:

Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven…..

En Hebr. 9 : 27b voegt daar de waarschuwing aan toe dat elke man of vrouw die tijdens zijn of haar leven Jezus afwijst, het eeuwig oordeel tegemoet gaat:

…..en daarna het oordeel.

Welk oordeel ?
Omdat de mens zonder Jezus een ‘kind’ is van ‘vader satan’ (zoals we zagen in Joh. 8 : 44) zal de ongelovige exact hetzelfde lot treffen als de duivel:

De duivel en de doden in het dodenrijk werden geworpen in de poel van vuur.  (Op. 20 : 10, 13 en 14)

Gelukkig…..is er een uitweg !
In Joh. 3 : 3 maakt Jezus aan allen, die dit oordeel willen ontlopen, duidelijk dat een mens, als hij eeuwig leven ontvangen wil, “wederom
(= nógmaals) geboren moet worden”.

Niet een lichamelijke…..maar een geestelijke geboorte.
Dat is ‘het verlaten’ van het rijk van de satan (de dood) en ‘het geboren worden’ in een nieuw rijk: het rijk van Jezus Christus (het eeuwige leven).
1 Petr. 1 : 3 zegt:

God heeft ons door de opstanding van Jezus Christus uit de doden doen wedergeboren worden.

Nikodemus, die in Joh. 3 aandachtig naar Jezus luisterde, begrijpt er niets van.

Laten we maar eens verdergaan met de studie van Joh. 3 : 4 en 5:

Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is ? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden ? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Jezus had eigenlijk verwacht dat Nikodemus vanuit het Oude Testament wel zou weten wat Hij bedoelde; de profeet Ezechiël had er immers al lang geleden over gesproken:

Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.  (Ez. 36 : 25 – 27)

Daarom verduidelijkt Jezus in Joh. 3 : 5:

Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Let op de combinatie “water” en “geest”.
“Water” is in de Bijbel een beeld van de reinigende kracht van het Woord van God. 1 Petr. 1 : 23 leert dat wij, christenen, de wedergeboorte hebben ontvangen door het horen en het gehoorzamen van de Bijbel:

Wij zijn wedergeboren door het levende en blijvende woord van God.

Een mens kan alleen tot geloof komen als hem of haar het evangelie wordt gepredikt vanuit het woord van God. Als iemand zich bekeert op basis van een prachtig klinkende boodschap van een evangelist die de Bijbel dichthoudt, zal zo’n bekering niet blijvend zijn.

Maar…..let op !
Om het Woord van God écht ten volle te kunnen begrijpen heeft de mens de Heilige Geest nodig. 1 Kor. 2 : 10 legt uit dat zonder de hulp van de Geest de luisteraar Gods Woorden hoogstens in zijn “intellectuele magazijn” kan “opslaan”; de Bijbelse waarheden zullen echter nooit in zijn “hart landen”:

God heeft het ons geopenbaard door de Geest.

Daarom spreekt Jezus in Joh. 3 : 5 over een “geboorte uit water én geest”: als iemand luistert naar en gehoorzaam is aan het Woord van God én dat Woord in zijn leven toepast door de werking van de Heilige Geest, kan hij het koninkrijk Gods binnengaan.

We vervolgen met Joh. 3 : 6 en 7, waar Jezus zegt:

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Weer stipt Hij het verschil aan tussen de natuurlijke en de geestelijke geboorte.
Maar vers 9 van Joh. 3 maakt duidelijk dat Nikodemus het nog steeds niet vat:

Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden ?

Dan…..

…..meldt Joh. 3 iets aangrijpends.
Vanaf vers 14 gaat de Here Jezus aan Nikodemus uitleggen dat Hij Zelf in Zijn grote liefde op het kruis de grondslag zou gaan leggen voor dat nieuwe, eeuwige leven dat aan elk mens wordt aangeboden:

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

O God, wij aanbidden U voor de gave van Uw Zoon !
Here Jezus, wij aanbidden U voor Uw “verhoging” aan het kruis van Golgotha !

Nieuw leven uit God.
Nieuw leven uit Gods Zoon: Jezus Christus.

Gij die gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, hebt het leven in zijn naam.  (Joh. 20 : 31)

Allen, die Jezus Christus aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn.  (Joh. 1 : 12 en 13)

Wedergeboorte: nieuw leven !
Overgebracht uit “het oude land” van dood en duisternis naar “het nieuwe land” van leven en licht.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl