Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 4)

SCHEPPING OF EVOLUTIE ?

Er zijn vele mensen (zelfs christenen) die eraan twijfelen of alles wel echt zo is gegaan als we tot nu toe hebben besproken. Zij vinden het moeilijk om de Bijbel onvoorwaardelijk te geloven. 

Het is voor elke christen noodzakelijk eens de tijd te nemen om na te gaan waarom het scheppingsverhaal op waarheid berust en het geloof in de z.g. evolutie-theorie op een uiterst zwak fundament is gebouwd.
Zo’n “schepping- / evolutie- studie” kan de christen helpen bij gesprekken met ongelovigen en zal zijn bewondering voor God de schepper doen groeien.

Als gelovigen moeten we zeker begrip hebben voor diegenen die moeite hebben met Gods schepping; het is namelijk onmogelijk met het verstand enige voorstelling te maken van Gods almacht. De Bijbel zegt in Jes. 40 : 28:

Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde.
Zijn verstand is niet te doorgronden.

Job 37 : 23 onderstreept dat:

God de Almachtige, die wij niet begrijpen.

En Job 11 : 7 – 9 voegt er aan toe:

Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde   toe ? Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen ? Dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten ? Langer dan de aarde is hun maat en breder zijn zij dan de zee.         

Uitsluitend hét geloof aanvaardt zonder voorwaarden Gods scheppingsdaden.

Honderden (ongelovige) geleerden hebben zich suf gepiekerd over ‘het ontstaan der dingen’, doch zij konden geen antwoorden vinden. 
Sommigen van hen hebben zich daar bij neergelegd.

Andere wetenschappers zijn zelf maar begonnen met de ontwikkeling van eigen theorieën, omdat ze eenvoudigweg niet konden en wilden accepteren dat ze niet in staat waren de ontbrekende fundamentele puzzelstukjes op hun plaats te leggen. Stel je eens een smid voor die er prat op gaat alles van zijn vak te weten. Alle producten van staal en ijzer kent hij op zijn duimpje. Op een dag ziet hij een vliegtuig vliegen en zegt: “ik snap niet hoe het mogelijk is dat een vliegtuig vliegt, dus kan het daar simpelweg niet vliegen en vliegt het daar dus ook niet”.
Het is een belachelijk verhaal, maar zo ongeveer reageren de mensen-zonder-God op de schepping. Ze zien en genieten de prachtige natuur waarvoor ze geen verklaring hebben; vervolgens ontkennen ze keihard dat God de Maker is en komen met een mensenverzinsel op de proppen.

Charles Darwin, die aan de wieg van de evolutie-theorie heeft gestaan, was ook zo iemand. Ook hij keek op een dag om zich heen en ontdekte hoe bijzonder alles eigenlijk was; maar omdat hij God niet erkende kon hij dit alles onmogelijk aan Hem toeschrijven en kwam hij vervolgens met een eigen “antwoord”. Zijn ideeën hebben vele ongelovigen op het verkeerde spoor gezet. Darwin heeft de basis gelegd voor meer dan 60.000 verschillende evolutie-theorieën, waardoor dit  “wetenschappelijke bewijs” weinig overtuigend en wel erg ongeloofwaardig is geworden.
U moet iemand die tegen u beweert dat hij “in de evolutie-theorie gelooft” dan ook altijd vragen: “Welke van de 60.000 ?”.

Er gaat het verhaal dat Darwin aan het einde van zijn leven tot geloof in God is gekomen. Op zijn ziekbed zou hij in contact gekomen zijn met de christin Lady Hope, die hem het evangelie gebracht zou hebben. Aan het einde van zijn leven zou hij nog de kracht gevonden hebben een pamflet te schrijven met de titel: “My apology for my unformed ideas” (“Mijn excuses voor mijn ondoordachte ideeën”). En op zijn sterfbed zou Darwin dagenlang gehuild hebben vanwege de schade die hij had aangericht. Volgens dit verhaal vond Lady Hope na zijn overlijden op zijn dekens zijn Bijbel: open bij de Hebreeën-brief.

Maar…..het kwaad was geschied: de satan heeft (nog net op tijd) zijn theorieën “ingepikt” en er tot vandaag de dag duizenden mee op een dwaalspoor geleid. Er is satan namelijk alles aan gelegen mensen van het onvoorwaardelijke geloof in God áf te brengen.

Een van de basis-regels van de evolutie luidt: “alle dingen zijn onderdeel van een gecompliceerd samenstel van toevalligheden”. Kijk goed naar deze plaatjes:

De doorgewinterde evolutionisten stellen dus: “Gedurende miljoenen jaren heeft zich alles langs de lijn der toevalligheid ontwikkeld”.
Daar moet je wel verbazend veel fantasie voor hebben en een buitengewoon groot geloof…..

Gelukkig zijn er ook niet-christenen die wat langer nadenken en tot de conclusie komen dat die gedachtengang toch wel erg onaannemelijk is. Deze weldenkende mensen geloven weliswaar niet in God, maar ook niet in…..‘toevalligheden’.

Tijdens een vakantie in Amerika vloog ik eens in een helikopter over de Grand Canyon: een adembenemend natuurverschijnsel (alleen diegenen die die vlucht ook hebben gemaakt kunnen het enigermate beschrijven).
De Grand Canyon is een ravijn van meer dan 1 km diep, vol imposante steen-formaties waar de Colorado-rivier doorheen kronkelt. De gids vertelde met een brok in z’n keel dat hij na honderden malen ‘gidsen’ niet genoeg kon krijgen van dit schouwspel. Hij zei letterlijk: “Dames en heren, ik geloof niet in God, maar ik geloof ook niet dat dat wat wij onder ons zien, door toeval tot stand is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat daar een superbrein, een goddelijke architect bezig is geweest”.
Die gids was tenminste eerlijk.

In dit verband moeten wij ook zeker Albert Einstein noemen.

Ook hij had moeite onvoorwaardelijk Gods scheppingsdaden te accepteren; maar hij gebruikte optimaal zijn ogen en zijn verstand en dat verhinderde hem te geloven in toeval. Zonder het misschien te beseffen bracht hij in de praktijk wat de Bijbel zegt:

Heft uw ogen naar omhoog en ziet:
wie heeft dit alles geschapen ?  (Jes. 40 : 26)

Hetgeen van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld met het verstand doorzien.  (Rom. 1 : 20)

Vele malen vroeg Einstein gedurende colleges en toespraken in het openbaar: “God, hoe hebt U het universum geschapen ?”.
Tegen zijn studenten zei hij eens: “Neem een onbewoond eiland midden in de oceaan. Leg er honderdduizend bouwstenen neer en wat hout en ga weg. Kom over een x-aantal jaren terug. Is er dan van die stenen en dat hout vanzelf een huis tot stand gekomen ? Geloven jullie dat werkelijk ?”.

Ooit deed hij tijdens een lezing een opmerkelijke uitspraak: “Vanwege gebrek aan bewijs is voor zowel het scheppingsverhaal als voor de evolutie-theorie een groot ‘geloof’ vereist. Het kost mij echter minder moeite te geloven dat een superbrein aarde, mens en dier heeft voortgebracht, dan te geloven dat alles is ontstaan op basis van een reeks toevalligheden”.
Om in de evolutie te ‘geloven’ moest je naar zijn mening wel heel eigenwijs en keihard zijn.

De Bijbel zegt in 2 Petr. 3 : 5:

Willens en wetens is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen en de aarde sedert lang waren. 

Waarom willen de meeste mensen zo graag in de evolutie geloven ?

Op het moment dat iemand gelooft dat hij een schepping van God is, zal hij moeten erkennen dat God recht heeft op gehoorzaamheid (immers: de Schepper staat boven Zijn schepselen). De Bijbel vertelt echter dat de mens God ongehoorzaam is geweest en  daardoor het oordeel verdient; alleen belijdenis van zonden en het geloof in Jezus Christus kunnen hem redding bieden.
Doch…..de satan wil te allen tijde voorkomen dat mensen gaan nadenken over zonden en oordeel; hij fluistert hen toe: “Geloof maar dat je van een aap afstamt, dan heb je met God niks te maken !”.
De Bijbel zegt in Ps. 10 : 4:

De goddeloze (met zijn neus in de hoogte) denkt:
Er is geen God, Hij vraagt geen rekenschap.

Die (welhaast ironische) toevoeging “met zijn neus in de hoogte” geeft treffend de arrogantie weer van de natuurlijke mens, die tegen beter weten in zichzelf voorhoudt: “Er bestaat helemaal geen God, dus hoef ik ook aan niemand verantwoording af te leggen”.

De satan heeft Darwin handig gebruikt om zijn trucs te verspreiden. Het gevolg is dat u en ik heel veel mensen ontmoeten die (vaak zonder te weten waar ze het over hebben) “in de evolutie geloven” en…..daarmee God afwijzen en….voor eeuwig verloren gaan.

En u en ik ?
Wij mogen van harte onderschrijven wat er staat in Hebr. 11 : 3:

Door het geloof verstaan wij,
dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht.

En dat je niet “dom” bent als je in Gods scheppingswerk gelooft, bewijzen over de gehele wereld vele prominente christen-geleerden die onvoorwaardelijk God als de Schepper van hemel en aarde aanwijzen.
Ook van befaamde wetenschaps-pioniers uit de geschiedenis, zoals Faraday, Kelvin, Pasteur en Newton, was en is bekend dat zij overtuigde “creationisten” (christen-natuurkundigen die de Bijbelse scheppingsleer aanhangen) waren.

 (wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *