Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2012)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Er is waarschijnlijk nog nooit zoveel nagedacht en gesproken over “de eindtijd” als in het jaar 2012. Duizenden wereldbewoners lopen rond met allerlei scenario’s over het definitieve einde van onze planeet. Dat zij menen dat “de grote finale” op korte termijn zal plaatsvinden baseren zij onder andere op de tot voor kort in de beroemde Maya-kalender vermelde datum ‘21 december 2012’ en op publicaties van wetenschappers, religieuze onderzoekers en geheimzinnige genootschappen die zich bezighouden met neutrino’s, UFO’s, graancirkels, zonnestormen, het Higgsdeeltje, de Maitreya, de Twaalfde Imam…..

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Er is waarschijnlijk nog nooit zoveel nagedacht en gesproken over “de eindtijd” als in het jaar 2012. Duizenden wereldbewoners lopen rond met allerlei scenario’s over het definitieve einde van onze planeet. Dat zij menen dat “de grote finale” op korte termijn zal plaatsvinden baseren zij onder andere op de tot voor kort in de beroemde Maya-kalender vermelde datum ‘21 december 2012’ en op publicaties van wetenschappers, religieuze onderzoekers en geheimzinnige genootschappen die zich bezighouden met neutrino’s, UFO’s, graancirkels, zonnestormen, het Higgsdeeltje, de Maitreya, de Twaalfde Imam…..

Ook deze DVD gaat over “de eindtijd”.

Het zal voor elk logisch nadenkend mens duidelijk zijn dat als er sprake is van een “eind” – tijd er ook sprake moet zijn van een “begin” – tijd. De Bijbel vermeldt in Genesis 1 vers 1: In het begin schiep God de hemel en de aarde en in vers 27: God schiep de mens.

God had met aarde en mens geweldige plannen.
Vrijwel onmiddellijk na de schepping besloot de mens echter met God te breken en zijn eigen weg te gaan; de Bijbel noemt deze dramatische beslissing “zonde”. Gevolgen ? Chaos, verdriet, dood en het eeuwige Gods-oordeel ! Maar…..aangezien God een God van liefde en relaties is en Hij de mens het oordeel wilde besparen, zond Hij Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. Deze Jezus stierf aan het kruis van Golgotha en zorgde voor de totale oplossing van het zonde-probleem. Daarna ging Jezus terug naar God (Zijn hemelvaart) en vanuit de hemel roept Hij de mens als het ware dagelijks toe: God had de mensen zó lief dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Zijn Zoon gelooft, niet zal worden  geoordeeld, maar eeuwig leven ontvangt  (Johannes 3 : 16 en 5 : 24).
Ernstige conclusie: elk mens die niet in Jezus gelooft zal dus te maken krijgen met Gods oordeel.

Vlak voor Jezus’ hemelvaart beloofde Hij dat Hij opnieuw zou terug komen om allen die in Hem geloven bij Zich in de hemel “op te nemen”. De Bijbel leert dat er na deze “opname” geen gelegenheid meer is de zonde-straf te ontlopen; de “achterblijvers op aarde” zullen te maken krijgen met verschrikkelijke oordelen die in de Bijbel vrij gedetailleerd worden beschreven. De “vóórtekenen” van die oordelen zijn reeds zichtbaar, wat betekent dat “de opname” zeer spoedig plaatsvindt.

Op deze DVD zal Frank Ouweneel (ondersteund door honderden indringende beelden) onder andere aan de volgende “2012-vóórtekenen” aandacht besteden:

* de zogenaamde ‘Noordpool-spanningen’ zijn dreigender dan menigeen beseft
* de benoeming van Mohammad Morsi, prominent vertegenwoordiger van de moslim-broederschap, als Egypte-
president en het feit dat op 24 juni Egyptische islam-extremisten Jeruzalem opeisten als hoofdstad van
‘de Arabische natie’ stoken de vuurhaard in het Midden-Oosten nog gloeiender op
* onzichtbare ‘vijanden’ als drones en cybercrime maken de mensheid onzekerder dan ooit
* de biometrie-wapens in Afghanistan worden letterlijk beschreven in Openbaring 13
* televisie en media stonden bol van de in de Bijbel (reeds duizenden jaren geleden) geprofeteerde ontwikkelingen
in het Midden-Oosten en spanningen in en rond de Perzische Golf
* zelden waren zoveel schijnwerpers gericht op China, Egypte, Iran, Israël, Rusland, Syrië en Turkije

Enzovoort, enzovoort.

Zij die in Jezus Christus geloven, mogen vol perspectief de woorden uitroepen die we onder andere kunnen lezen in 1 Petrus 1 : 3 t/m 7: Geloofd zij God die ons in Zijn grote liefde door Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke  erfenis die in de hemel voor ons is weggelegd. God zal ons bewaren, zodat wij veilig zijn om die rijke erfenis aan het einde van de tijd in ontvangst te nemen. Laten we ons daarin verheugen, ook al vinden om ons heen angstaanjagende gebeurtenissen plaats, opdat de echtheid van ons geloof zal blijken te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de komst van Jezus Christus.

Kernthema’s
(de nummers geven de behandeling-frequentie vanaf 2004 aan):

 • “het laatst der dagen”
 • de toekomst
 • Dan. 10 : 10, 11, 14 en 15
 • als er sprake is van een ‘eindtijd’ is er ook sprake van een ‘begintijd’
 • de Schepping van de hemel, de aarde en de mens zoals beschreven in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 1
 • voor een goed begrip van de ‘eindtijd’ is de studie van de ‘begintijd’ noodzakelijk
 • de ‘begintijd’ van de wereldgeschiedenis:
  * Gods afspraak met de mens
  * de ontrouw van de mens en Gods oordeel over de mens
 • het verloop van de wereldgebeurtenissen:
  * Gods Zoon Jezus kwam op aarde en nam Gods oordeel op zich
  * Jezus keerde terug naar de Hemel en beloofde weder te komen
  * redding van Gods oordeel door het geloof in Jezus Christus
 • de ‘eindtijd’:
  * Jezus Christus komt terug; te láát voor de ongelovigen
  * de uitvoering van Gods oordeel over de ongelovigen
  * eeuwige vreugde voor hen die geloven in Jezus Christus
 • Jezus’ eerste wederkomst: de opname van de gelovigen in de Hemel (4)
 • 2012 – vóórtekenen van de uitvoering van Gods oordeel over de ongelovigen
 • oordeel-visioenen in het Bijbelboek Openbaring:
  * oordelen van de zegel: Openb. 6
  * oordelen van de bazuin: Openb. 8 en 9
  * oordelen van de schaal: Openb. 16 (en Openb. 13)
 • oordeel-visioenen in het Bijbelboek Openbaring: oorlogen (Openb. 6 : 4 en 8; Openb. 9 : 14 en 15)
 • 2012 – vóórtekenen van de oorlog-visioenen in het Bijbelboek Openbaring
 • Matth. 24 : 3, 6 en 7; Luk. 21 : 26
 • “geruchten van oorlogen” (Matth. 24 : 6) (3)
 • oorlogen, oorlogsdreigingen en betrokkenheid bij oorlogen:
  Afghanistan, China, Egypte, het Eufraat-gebied, Iran, Israël, Japan, de Noordpool, Syrië, Turkije, USA, etc.
 • Ez. 38 : 12: Israël is het centrum van de wereld.
 • de Moslimbroederschap in het Midden-Oosten
 • drones
 • cyber-oorlogvoering
 • oordeel-visioenen in het Bijbelboek Openbaring: wereldmachten (Openb. 13 : 11, 12 en 15 t/m 18)
 • 2012 – vóórtekenen van de wereldmachten-visioenen in het Bijbelboek Openbaring
 • 2012 – vóórtekenen van de wereldomvattende macht van de antichrist
 • de antichrist (4)
 • het getal 666 (4)
 • internet (3)
 • facebook
 • de gebeurtenissen in Haren op 21 september
 • hackers
 • het “merkteken van het beest”
 • oordeel-visioenen in het Bijbelboek Openbaring: natuurverschijnselen (Openb. 6 : 12 t/m 14; Openb. 8 : 7 en 12; Openb. 16 : 8, 9 en 18)
 • 2012 – vóórtekenen van de natuurverschijnselen-visioenen in het Bijbelboek Openbaring
 • zonnerampen (3)
 • de in de Maya-kalender vermelde datum ’21 december 2012′ (2)
 • het Higgsdeeltje
 • de Maitreya, UFO’s en graancirkels
 • de hel
 • Joh. 3 : 16 en 17; Jes. 53 : 5 en 6: God heeft de wereld zó liefgehad dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus heeft gezonden om de wereld van Gods oordeel te redden. God heeft ons aller ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen; de straf was op Jezus.
 • Joh. 5 : 24; 1 Thess. 1 : 9 en 10: Zij die in Jezus geloven komen niet in het oordeel maar hebben eeuwig leven; de gelovigen verwachten uit de hemel Jezus die hen verlost van Gods komende oordeel.
 • 1 Petr. 1 : 3 t/m 7: Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.