Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 8)

JEZUS KWAM OM TE BEVRIJDEN

Want…..

…..Jezus heeft iets geweldigs gedaan:

De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs.  (Mark. 10 : 45)

Mark. 10 : 45 vertelt ons dat Jezus, teneinde onze vrijheid te kunnen bewerkstelligen, Zelf…..

…..slaaf moest worden.

Hij heeft de plaats van al die slaven (gebonden aan satan, zonde, dood en ellende) vrijwillig en uit liefde ingenomen. Hij heeft Zich diep vernederd (dieper kon niet !) en op het kruis heeft hij hen volledig vrijgekocht:

Christus Jezus was God gelijk, maar Hij heeft Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.  (Fil. 2 : 6 – 8)

In Luk. 4 : 15 – 21 vinden we de aankondiging van het werk van bevrijding dat Jezus op aarde zou gaan verrichten:

Jezus leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En Hij kwam te Nazaret, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

De Here Jezus las hier voor uit de Oud-testamentische profetie van Jesaja (hoofdstuk 61 : 1 en 2a).

Nadat Hij had gelezen gebeurde er iets aangrijpends.

Hij sprak:

HEDEN is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

Wat betekent dat ?
Dat betekent dat Jezus hier zegt: “Ik ben die man, waarover Jesaja schrijft. Ik ben gekomen om armen, gevangenen, blinden en verbrokenen de vrijheid van God te brengen”.

En dat gebeurde inderdaad.
Tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft Jezus reeds vóór Zijn kruiswerk vele, vele gebondenen voorgoed bevrijd:

Zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem, die het legioen gehad had.  (Mark. 5 : 15)

Deze man was niet slechts het “bezit” van satan alléén, het woord “legioen” geeft aan dat naast satan misschien wel 100 satan – assistenten (demonen) in hem “woonden”.
Maar…..door Jezus’ bevrijding was hij van een “bezetene” een vrij mens geworden; zichtbaar ontspannen voor iedereen.

En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was.  (Luk. 8 : 36)

Hebr. 2 : 14 en 15 en Hebr. 9 : 15 spreken ons van de hoge bevrijdings – “prijs” die Jezus moest betalen:

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Jezus op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Jezus is de middelaar; Hij heeft de dood ondergaan, om te bevrijden.

Op basis van Jezus’ volbrachte werk worden nog dágelijks mensen bevrijd van slavernijen, verslavingen, occulte machten en andere satanische bindingen:

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid.  (Tit. 2 : 11 – 14)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl