Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 8)

VAN  ‘ONGELUKKIG ZIJN‘  NAAR  ‘BLIJVEND GELUKKIG ZIJN’

Toch…..
…..is het absoluut mogelijk

  • om écht geluk te ervaren
  • dat geweldige gevoel van ontspanning, van ‘gezegend en voorspoedig zijn’, van ‘vooruitgang boeken’ te kennen en te genieten
  • een leven te lijden waarin alles gelukt

Graag wil ik daartoe 4x Bijbelse “gereedschappen” aanreiken:

1)
Het geloof in Jezus Christus:

Welzalig de mens wiens zonde vergeven is.  (Ps. 32 : 1)

De Here heeft hem verlost; hoe groot is zijn geluk.  (Zach. 9 : 16 en 17)

Spr. 11 : 23 bemoedigt de gelovige (die volgens Rom. 5 : 1 ‘een rechtvaardige’ is): 

Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk.

Als een rechtvaardige een wens heeft in overeenstemming met Gods Woord en Gods wil, vervult God die wens en bezorgt hem geluk, voorspoed, zegen, ontspanning en welbevinden.
Ongeacht de omstandigheden.

Maar…..
…..die omstandigheden kunnen soms wel heel zwaar zijn.

Het is dan ook opmerkelijk dat de psalmist gedurende een moeilijke levensfase Gods bemoeiingen als een zegen ervaart:

Welzalig de man die Gij kastijdt, Here, die Gij onderwijst uit Uw wet.  (Ps. 94 : 12)

De psalmist leert ons hier dat het tijdens perioden van tegenslag en verdriet goed is onszelf af te vragen of Gód ons op die weg heeft gebracht, of dat we in de problemen zijn beland door éígen schuld.
Als het een plan van God is, dan wil Hij ons (juist soms “door diepe dalen”) iets leren, niet om ons pijn te doen maar om ons…..weer gelukkig of…..nóg gelukkiger te maken. Daarom zegt Ps. 94 : 12 niet: “zielig is de man”, maar “gelukkig is de man die Gij kastijdt, Here”. Vaak zien we een zware weg niet vanuit dit standpunt en raken we juist steeds verder van God verwijderd; het “onderwijs uit Uw wet”, waarover de psalmist spreekt, wijst ons dan ook op het belang van het putten uit Gods rijke Bron: Zijn Woord, de Bijbel.

Niettemin…..
…..kan een gelovige (net als Job in Job 30 : 15) het gevoel hebben dat hij of zij “het geluk een beetje kwijt is”:

Verschrikkingen worden over mij uitgestort; en mijn geluk is als een wolk vervlogen.

Toch…..is dat (met alle respect) slechts een tijdelijke beleving, want…..
…..God maakt nóóit ongelukkig !

Hoe zwaarder de omstandigheden hoe dieper ons vertrouwen op Hem moet zijn.
En dat brengt ons bij het volgende Bijbelse geluks-“gereedschap”:

2)
Het vertrouwen op God:

Smaakt en ziet dat de Here goed is; welzalig de mens die bij Hem schuilt.  (Ps. 34 : 9)

Welzalig de mens die de Here vertrouwt.  (Ps. 40 : 5)

U en ik kennen gelovigen die, terwijl alles tegenzit, tóch gelukkig zijn: kinderen van God die temidden van verdrietige omstandigheden met vreugde getuigen van de rust die ze door de Heilige Geest ervaren.
Denk bijvoorbeeld maar aan de velen die vervolgd werden en worden om Jezus’ wil; hoe indrukwekkend zijn hun getuigenissen. Ze ervaren, terwijl hen alles ontnomen is en werkelijk álles zich tegen hen keert, een onbegrijpelijk groot geluk.

Zo’n geluk kunnen mensen niet bieden, het is alleen bij God te vinden.
En Hij wil dat geluk aan een ieder geven die in het dagelijks leven 100% vertrouwen stelt op Hem en Zijn Woord, zoals ook Bijbels geluks-“gereedschap” nummer 3 ons leert:

3)
Leiding door het Woord van God:

Welzalig de man die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.  (Ps. 1 : 1 – 3)

Spr. 19 : 8 spreekt duidelijk van de zegen die de christen ontvangt als de Bijbel een grote invloed op zijn leven heeft:

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Onlangs las ik een verhaal van een gelovige die de verschrikkingen had meegemaakt in het concentratiekamp van Dachau. Zijn enige bezitting was een Bijbel. Na de oorlog getuigde hij dat hij zijn erbarmelijke omstandigheden alleen kon vergeten als hij bezig was met de Bijbel; het lezen ervan maakte hem, ondanks alles, diep gelukkig.

4)
Gehoorzaamheid aan God.

De studie van en de gehoorzaamheid aan Gods Woord zal nooit onbeloond blijven. Job 36 : 11 vertelt ons dat innerlijke vrede en gelukzaligheid de dagelijkse omstandigheden wonderlijk mooi zullen “kleuren”:

Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

Het tegengestelde van “horen” en “zich onderwerpen” is: “niet luisteren” en “eigen wegen gaan”.
Ps. 84 : 6 roept ons op onszelf de volgende vraag te stellen en te beantwoorden: “hoe willen wij onze dagen en jaren doorbrengen ?”:

Welzalig de mensen wier sterkte in de Here is, in wier hart de gebaande wegen zijn.

“Gebaande wegen in het hart” heeft betrekking op daden in ons leven die volledig overeenkomen met Gods wil.
Hoe kennen we Gods wil ?
Door Gods liefde-brief (van 1200 bladzijden) te lezen:

Welzalig de man die de Here vreest; die van harte lust heeft in zijn geboden.  (Ps. 112 : 1)

Welzalig zij die Hem van ganser harte zoeken.  (Ps. 119 : 2)

Laten we in al onze omstandigheden te allen tijde bij God schuilen; dan is er het volle geluk.
Dat is geen vroom praatje; het werkt écht !

Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan. Zo zal de mens gezegend worden, die de Here vreest. De Here zegene u, opdat gij het goede moogt zien al uw levensdagen.  (Ps. 128 : 1, 2, 4 en 5) 

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl