Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 4)

WIJ BEZITTEN DE GODDELIJKE LIEFDE

Misschien kijkt u op van de titel van dit hoofdstukje.
Als we onder de indruk zijn gekomen van de intensiteit van Gods liefde is het haast niet voor te stellen dat Jezus in Joh. 17 : 26 tot Zijn Vader heeft gezegd:

Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

Wanneer en hoe is die Goddelijke “checed/agapan” dan “geïnstalleerd” op onze “harde schijf” ?
Ef. 1 : 13 en Rom. 5 : 5 geven het antwoord:

In Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, verzegeld met de Heilige Geest.

De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest.

Op het moment dat een mens gelooft in Jezus Christus ontvangt hij ter plekke het vermogen om lief te hebben zoals God liefhad en liefheeft.

Dit klinkt wel leuk en “lekker vroom”, maar we moeten ons terdege realiseren dat dat rechtstreeks betekent dat de gelovige het vermogen bezit élk ander mens lief te hebben,…..

…..ook als hij daarvoor geen millimeter liefde terug ontvangt.

De “checed/agapan” in ons hart

 • is niet “gespeeld” (dat zou een mens nog geen minuut volhouden) maar écht, oprecht en van harte gemeend
 • maakt geen verschil tussen vriend en vijand
 • vloeit uit een nooit opdrogende bron

De “checed/agapan” in ons hart blijft ook doorstromen als de ander

 • ons pijn doet
 • over ons roddelt
 • ons bedriegt
 • ons iets vreselijks aandoet
 • ons……

Als we in de christenheid om ons heen kijken moeten we tot de conclusie komen dat dit basis-aspect van de christelijke liefde nauwelijks gepredikt, gekend, beleden en gepraktiseerd wordt.
Christenen hebben vaak wel “sympathie” (zoals we zagen: de “ahabah/phileo” – liefde van ‘het midden-niveau’, die zich uitsluitend richt op iemand met wie wij een “klik” hebben); “checed/agapan” wordt echter door de meesten als onhaalbaar beschouwd.

Hoe zou het er onder gelovigen uitzien als de maximale “checed/agapan” zichtbaar  zou worden…..?

Zoals gezegd: de “checed/agapan” is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest.
Gal. 5 : 22 vermeldt de “checed/agapan” – liefde zelfs als de vrucht-nummer 1 (van in totaal 9x vruchten) van de Geest:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Uitgaande van de Bijbel-grondtekst zegt Gal. 5 : 22: “het belangrijkste nut van de inwoning van de Heilige Geest is dat de gelovige daden zal gaan verrichten die voor 100% voortkomen uit de “checed/agapan” – liefde”.

Onder de christenen is dit weinig bekend.
Torenhoog is de stapel studies en boeken die zijn geschreven over de vruchten van de Geest; ellenlang is de lijst die christenen kunnen opsommen als het gaat om Geest-uitingen (en daarbij laten zij maar al te graag hun fantasie de vrije loop).

Maar bijna nooit wordt de nadruk gelegd op de allereerst genoemde Geest-vrucht:
de “checed/agapan” – liefde.

Terwijl toch uitsluitend de “checed/agapan” de basis is voor de eensgezindheid onder de gelovigen. En alleen eensgezinde gelovigen kunnen samen God eren zoals Hij het zo graag ziet.
Wereldwijd snakken de Gemeenten naar de “checed/agapan”, de liefde die ruziemakende mensen weer in elkaars armen kan brengen en scheuringen kan herstellen. 

Als we iets meer willen weten over de kenmerken van de “checed/agapan” komen we terecht bij het bekende Bijbelgedeelte over de liefde: 1 Kor. 13 : 1 t/m 13.
Let goed op: 1 Kor. 13 : 1 t/m 13 gaat niet over “dod/eros” en ook niet over “ahabah/phileo” (1 Kor. 13 gaat dus niet over de menselijke liefde, ofschoon het hoofdstuk daar maar al te vaak voor wordt “misbruikt”).

Midden in een conflict-situatie in de Gemeente (beschreven in 1 Kor. 12 en in 1 Kor. 14) acht Paulus het noodzakelijk de Korinthiërs diepgaand “checed/agapan” – onderwijs te geven. Hij zegt:

De “checed/agapan”

 • is lankmoedig
 • is goedertieren
 • is niet afgunstig
 • de liefde praalt niet
 • is niet opgeblazen
 • kwetst niemands gevoel
 • zoekt zichzelf niet
 • wordt niet verbitterd
 • rekent het kwade niet toe
 • is niet blij over ongerechtigheid
 • is blij met de waarheid
 • bedekt alles
 • gelooft alles
 • hoopt alles
 • verdraagt alles
 • vergaat nimmermeer

Ziet u nu wel…..
…..dat de “checed/agapan” niet behoort bij de standaard-natuur van mensen.

Door de Geest mag de gelovige deze hoogste liefde-soort bezitten, en Paulus bevestigt krachtig in Rom. 8 : 38 en 39:

Ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl