Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 2)

WOORDSTUDIE

Onze (arme) Nederlandse taal kent voor de diepe gevoelens waarover we tot nu toe hebben gesproken en die de wereldburgers klaarblijkelijk zeer intensief bezighouden, maar één minuscuul woordje: “liefde”.

Om meer te begrijpen van de volle draagwijdte van die “diepe gevoelens” zullen we echter kennis móéten nemen van het Woord van Hem “Die liefde is”: God. De grondtekst van de Bijbel, die een helder licht op het liefde-mysterie werpt, vertaalt het woord “liefde” met meer dan 10 verschillende woorden die verschillende betekenissen hebben en verschillende niveaus aanduiden.

Een beknopt overzicht:

Het laagste niveau:            
*  Hebreeuws (Oude Testament): “dod”
*  Grieks (Nieuwe Testament): “eros”

Beide woorden spreken van de lichamelijke aantrekkingskracht (van “eros” is ons woord “erotiek” afgeleid).
Het lijkt soms alsof men alleen maar in dit niveau interesse heeft. Al eeuwen lang “degradeert” de in zonde gevallen mens deze edele liefdesuiting tot een aangenaam tijdverdrijf en een vrijblijvend spelletje; met alle gevolgen van dien voor tienduizenden diep-ongelukkige mannen, vrouwen en kinderen.

Eigenlijk is het woord “liefde” in dit verband dan ook een iets te sterke kwalificatie. Het is daarom van groot belang om te vermelden dat “dod/eros” een “prachtige  aanvulling” is op de huwelijksliefde (zie “Het midden-niveau”).

Het midden-niveau:           
*  Hebreeuws: “ahabah”
*  Grieks: “phileo”

Bij “ahabah” en “phileo” gaat het om oprechte en langdurige ‘genegenheid’ en ‘aantrekkingskracht’: een intense geestelijke hartsverbondenheid tussen mensen.

Opmerkelijk detail: deze liefde wordt opgewekt door degene op wie de liefde zich richt. In een goed huwelijk heeft een man zijn vrouw (of: een vrouw haar man) lief omdat haar (zijn) karakter en haar (zijn) doen en laten in hem (haar) non-stop liefde-gevoelens aanwakkeren.
In dit verband is het van fundamenteel belang te wijzen op Gen. 2 : 24 (letterlijk door de Here Jezus herhaald in Matth. 19 : 5 en in Mark. 10 : 7) waar ondubbelzinnig wordt duidelijk gemaakt dat de “dod/eros” – liefde een “verlengstuk” is van het “ahabah/phileo” – huwelijk en dus uitsluitend kan en mag worden genoten “in combinatie met“ de huwelijkse “ahabah/phileo” – liefde:

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Het is essentieel te vermelden dat de ‘midden niveau’ – liefde ‘twéézijdig’ is. Zoals gezegd: deze liefde wordt opgewekt door degene op wie de liefde zich richt; als de liefde van de ene “liefhebber” niet (meer) wordt beantwoord door de ander, is het met deze liefde-soort doorgaans spoedig gedaan.

Het zal duidelijk zijn dat de liefde-soorten van ‘het laagste niveau’ en van ‘het midden-niveau’ typisch behoren bij de menselijke natuur.

Laten we het daarom eens hebben over een liefde-soort die uitstijgt boven de menselijke “kwaliteitsnorm”.

Het hoogste niveau:           
*  Hebreeuws: “checed”
*  Grieks: “agapan”

Beide woorden spreken van ‘barmhartigheid’ en ‘ontferming’, van ‘geven-zonder-beperking’.

Het is essentieel te vermelden dat de “checed/agapan” – liefde ‘éénzijdig’ is: als de liefde van de ene partner niet (meer) wordt beantwoord door de andere partner…..

…..gaat deze liefde dóór…..

…..non-stop…..

…..er komt nooit een einde aan.

U begrijpt het allang: dit zijn de kenmerken van de Goddelijke liefde, de “checed/agapan”, die kernachtig wordt gedefinieerd in 1 Joh. 4 : 10:

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

De Here Jezus zegt in Joh. 5 : 42 dat de natuurlijke mens niets van deze bijzondere, onbegrijpelijke liefde bezit:

Ik ken u: gij hebt de liefde van God niet in uzelf.

De liefde van God heeft 2 belangrijke kenmerken:

Het eerste kenmerk vinden we in Ps. 33 : 5:

God heeft gerechtigheid lief.

Anders gezegd: “God houdt van gehoorzaamheid”.
Daar moet onmiddellijk aan worden toegevoegd dat God de ongerechtigheid (= zonde) haat. O.a. Ps. 99 : 9 leert dat God (naast “liefde” ook) “heilig” is; en we hebben al vaker gezien dat Gods absolute heiligheid eist dat zondige mensen worden geoordeeld en dus…..verloren gaan:

Als een mens zich afkeert van Gods gerechtigheid en onrecht doet, dan zal hij in zijn zonde sterven.  (Ez. 3 : 20)

Maar let op…..

…..Joh. 3 : 16 spreekt ons van het tweede kenmerk van de liefde van God:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl