Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 3)

WOORDSTUDIE (vervolg)

Deel 1 van deze Bijbelstudie over “Liefde, geluk, blijdschap, veiligheid en zekerheid” eindigde met:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De genoemde 2x liefde-kenmerken van God lijken met elkaar in tegenspraak…..

…..enerzijds Gods liefde voor de gerechtigheid…..

…..anderzijds Gods liefde voor de verloren mens (die in zijn leven alleen maar óngerechtigheid heeft bedreven).

Om goed te kunnen begrijpen hoe het mogelijk werd dat Gods liefde naar de zondige mens kon toestromen, moet u zich de volgende beelden voorstellen:

Twee uitersten…..die onverenigbaar lijken.

Want geheel in overeenstemming met Gods heiligheid konden Zijn liefde-sluizen zich pas volledig naar de mensen openen als eerst de “rekening” voor hun ongerechtigheden tot de laatste cent zou zijn “betaald” (Gods liefde kón nu eenmaal geen enkele concessie doen aan Gods heiligheid !).

De volgende figuur vertelt ons dat God “liefde” is: 

Lees aandachtig de volgende 2x basis-Bijbelteksten; zij geven glashelder aan dat God ten opzichte van de mens overduidelijk Zijn liefde getoond heeft…..

…..door Zijn Zoon naar de aarde te zenden:

Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.  (1 Joh. 4 : 9)

…..door Zijn Zoon over te geven in de kruisdood:

God bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.  (Rom. 5 : 8)

Het kruis was HET liefde-signaal naar de wereld vol zonde: het signaal van de liefde van God en het signaal van de liefde van de Here Jezus.
Joh. 15 : 9 en 10 zegt dat het hart van de Zoon vol was met dezelfde liefde als in het hart van de Vader:

Jezus sprak: Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; Ik blijf in zijn liefde.

Daarom zegt Paulus in Ef. 5 : 25:

Christus heeft Zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven.

Op het kruis hing Jezus tussen de immens hoge “rekening” van onze ongerechtigheden en de immens krachtige stroom van Gods liefde in.

Hij was de volmaakt Zondeloze; des te onmeetbaar groter was het Offer van Zijn bereidheid de volle “rekening” van onze ongerechtigheden te “betalen” waardoor Hij  de schatkamer van Gods liefde opende, zodat Zijn liefde – “waterval” zich vol op de mens zou kunnen “storten”.

De psalmist vat Jezus’ kruiswerk samen in Ps. 85 : 11:

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Gods goedertierenheid en trouw hebben elkaar in Jezus Christus “ontmoet” op het kruis.
Gods gerechtigheid en vrede hebben elkaar in Jezus Christus “ontmoet” op het kruis.
Het woord “kussen” leert ons dat de grondslag voor zoveel genade pure ‘liefde’ was: ‘liefde’ van de Vader en ‘liefde’ van de Zoon.

De liefde van God.

Onbeschrijfelijk !

En 100% éénzijdig !

Gods liefde “kwam van één kant”.
Immers: toen God Zijn liefde bewees door Zijn Zoon te zenden, maakte de wereld Hem duidelijk dat Hij niet welkom was; de mensheid beantwoordde zoveel liefde met haat, afwijzing, mishandeling en vijandschap.

En tóch bleef Gods liefde doorgaan met stromen…..
…..om nooit meer op te houden.

De liefde van God.
Onbeschrijfelijk !

We begrijpen inmiddels waarom het begrip “liefde” niet te verklaren is.
Hoeft ook niet.
Ons past slechts stille bewondering en aanbidding voor het liefde-wonder van God en van Jezus Christus.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl