Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 3)

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN JEZUS CHRISTUS

Uiteraard is het onmogelijk alle kenmerken van Jezus te behandelen, daarom staat er boven dit hoofdstuk “Belangrijke kenmerken”.
We noemen er 3
-Hij is eeuwig
-Hij was God zelf
-Hij was volmaakt mens

De Here Jezus was eeuwig !

En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten;
en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende,
en Ik ben dood geweest,
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden.  (Op. 1 : 17 en 18)

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste,
het begin en het einde.  (Op. 22 : 13)

Jezus Christus, deze is de waarachtige God
en het eeuwige leven.  (1 Joh. 5 : 20)

De Here Jezus was God zelf !

Toen de Here Jezus geboren werd, moest men Hem de naam “Jezus” geven, maar Matth. 1 : 23 leert dat Hij nóg een naam kreeg:

De engel sprak:
Maria zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, hetwelk betekent: God met ons.

Als iemand hier op aarde de Here Jezus zag lopen, kon hij zeggen: “kijk, daar gaat < God met ons > ; God woont en leeft onder ons !”.

De Zoon van God is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen.  (Hebr. 1 : 3)

Voor het woord “afstraling” mag u lezen: “weerkaatsing”; het griekse grondtekst-woord voor “afdruk” kan ook vertaald worden door: “kopie”.

Jezus Christus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.  (1 Joh. 5 : 20)

En wat te denken van de volgende Bijbelgedeelten:

Jezus Christus, in de gestalte Gods zijnde,
heeft het geen roof geacht God gelijk te zijn.  (Fil. 2 : 6)

Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God.  (Kol. 1 : 15)

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon,
die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.  (Joh. 1 : 18)

Ook in Joh. 1 : 18 worden we er op gewezen dat de Vader en de Zoon al van eeuwigheid af bij elkaar zijn. De Zoon is naar de aarde gekomen en heeft God geopenbaard. Daarom kon de Here Jezus zeggen in Joh. 14 : 9 en in Joh. 10 : 30:

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Ik en de Vader zijn één.

In het volgende Bijbelgedeelte wordt de Godheid van de Here Jezus wel heel duidelijk:

Er kwamen soldaten en dienaars van de overpriesters en de Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij ? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër.
Hij zeide tot hen: Ik ben het.
Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het,
deinsden zij terug en vielen ter aarde.  (Joh. 18 : 3 – 6)

Stelt u zich dit tafereel eens voor:
de Here Jezus stond daar, ogenschijnlijk hulpeloos, tegenover honderden zwaar bewapende en levensgevaarlijke mannen. Doch…..op het moment dat de Here Jezus Zijn Goddelijke naam, “Ik ben het”, noemde, klapten ze allen van pure angst en ontzag achterover op de grond.

De Here Jezus was volmaakt mens !
Luk. 1 : 31 en Luk. 2 : 7 leren dat Hij is geboren zoals u en ik:

En de engel sprak tot Maria: gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
En Maria baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe.

Ook Luk. 4 : 2, Joh. 19 : 28 en Joh. 11 : 35 vertellen ons dat Hij waarlijk mens was:

Jezus kreeg honger.  Jezus zeide: Mij dorst !  Jezus weende.

En hoe treffend is de beschrijving in Hebr. 4 : 15:

Wij hebben een hogepriester, die kan medevoelen met onze zwakheden; een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

De Here Jezus voelde wat wij voelen en Hij kende wat wij kennen, Hij is mens geweest zoals u en ik. Het enige waarin Hij met ons verschilde is dat Hij als mens God nooit ongehoorzaam is geweest: nooit gezondigd heeft.

Zijn absolute zondeloosheid wordt ook gemeld in 2 Kor. 5 : 21 en in 1 Petr. 2 : 22:

Jezus Christus die geen zonde gekend heeft.
Jezus Christus die geen zonde gedaan heeft.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *