Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 9)

GELOOF (ZÓNDER LIDWOORD)    =    HET VERTROUWEN OP GOD

Zoals we eerder zagen behandelt deze BBB-Studie 2 soorten “geloof”. We leerden dat de Bijbel onderscheidt: ‘geloof’ mét lidwoord (dus: ‘het geloof’) en ‘geloof’ zónder lidwoord (dus: ‘geloof’). We hebben vastgesteld dat ‘hét geloof’ alles te maken heeft met onze eeuwigheid en dat ‘geloof’ alles te maken heeft met ons leven op aarde. Dit hoofdstuk gaat over ‘geloof’ (zonder lidwoord); de Here Jezus Zelf legt in Matth. 17 : 20 uit wat het is:

Jezus zeide: voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, zult gij tot deze berg zeggen: verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

‘Geloof’ is de levenshouding van een christen die rekening houdt met de onbeperkte almacht en mogelijkheden van God. We horen soms van ‘geloofs’-helden die dwars door teleurstellingen en tegenslagen heen blijven vertrouwen op God.
In Rom. 10 : 11 bemoedigt Paulus hen die een klein ‘geloof’ hebben:

Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Op basis van deze zekerheid vermaant de apostel ons in Rom. 1 : 17:

 De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Degenen die door ‘het geloof’ rechtvaardig zijn geworden en in ‘geloof’ leven, kunnen rekenen op 6x beloningen:

Beloning 1:
Zegen.

Al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.  (Matth. 21 : 22)

Beloning 2:
Genezing.

Paulus keek de zieke man scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden.  (Hand. 14 : 9)

Beloning 3:
Wonderen.

Jezus zeide: voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij tot deze berg zeggen: hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.  (Matth. 21 : 21)

Beloning 4:
Geen angst meer hebben.

Jezus zeide: wees niet bevreesd, geloof alleen.  (Mark. 5 : 36)

Beloning 5:
In staat zijn anderen (met een klein ‘geloof’) te helpen.

Wij worden bemoedigd door elkaars geloof.  (Rom. 1 : 12)

Beloning 6:
Een goed getuigenis zijn.

Uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonië en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden.  (1 Thess. 1 : 8)

Ik dank mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.  (Rom. 1 : 8)

ALLE EER AAN JEZUS CHRISTUS

Jezus’ volbrachte werk zal ons tot in alle eeuwigheid tot aanbidding brengen.
Laten we Hem nú reeds daarvoor prijzen:   

Ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus.  (Gal. 6 : 14)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl