Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 6)

BEHOUDENIS

Zoals we eerder zagen, betekent Bijbelse “behoudenis”: ‘redding’.
Laten we ons bezighouden met 4 aandachtspunten rondom “behoudenis”.

Aandachtspunt 1:
Waar zijn wij van gered ?

God heeft mijn leven gered van de vernietiging, want Hij heeft al mijn zonden achter Zijn rug geworpen.  (Jes. 38 : 17)

Aandachtspunt 2:
De redding is het bewijs van Gods liefde.

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om de wereld te behouden. (Joh. 3 : 16 en 17)

We kunnen zeggen dat Gods Zoon, Jezus Christus, op aarde kwam om 2 groepen mensen te redden.
De eerste groep vinden we in Matth. 18 : 11:

De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.

Jezus spreekt hier tot de kinderen.
Zoals we reeds zagen moet elk mens (omdat hij in zonde is geboren) zich tot God keren. Er zijn echter schepselen die dit (nog) niet kunnen, zoals baby’s, peuters en kleuters: zij hebben de “jaren des onderscheids” (nog) niet bereikt en beschikken dus (nog) niet over het vermogen voor of tegen God te kiezen. Omdat ook zij in zonde zijn geboren, zouden ook zij, als ze zouden sterven, verloren moeten gaan (omdat de heilige God de zondige natuur van elk mens móét oordelen). Maar, o wonder van liefde, de Here Jezus heeft op het kruis aan God méér teruggegeven dan de mens van God had geroofd (in de Oud-testamentische beschrijving van ‘het schuldoffer’ in Lev. 5 : 14 –16 en 19 wordt ons dat in schaduwbeeld geschetst). De mens was God vanwege zijn zonde bij wijze van spreken ‘100 euro’ schuldig, de Here Jezus heeft op het kruis in Zijn grote genade aan God echter ‘120 euro’ ‘betaald’. Het is op grond van wat Jezus “extra” heeft gedaan dat er redding is voor zowel kleine kinderen als voor verstandelijk gehandicapten.
Daarom zegt Jezus in Matth. 18 : 11 tegen de kinderen dat Hij eenvoudigweg gekomen is om hen te redden. Wat een troost voor ouders die hun kindje vroegtijdig aan de dood moesten afstaan en voor vaders en moeders van een geestelijk zieke zoon of dochter.

De tweede groep vinden we in Luk. 19 : 10:

De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene TE ZOEKEN en te behouden.

Merkt u het verschil op ?

Jezus spreekt hier tot een volwassen man.
Een volwassene kan wel degelijk voor of tegen God kiezen. Daarom gaat het in Luk. 19 : 10 dan ook niet simpelweg alleen maar om behouden”; we zien dat Jezus (vóórdat Hij redt) eerst “zoekt”.
Een mens kan zich namelijk heel gemakkelijk “verstoppen” achter allerlei redeneringen, filosofieën en uitvluchten, teneinde met een gesust geweten te kunnen dóórleven zonder zonde-besef en zonder angst voor Gods zonde-oordeel.

En…..als een mens zich door Jezus niet laat “vinden”, kan Hij hem of haar niet redden en gaat zo iemand verloren.

Aandachtspunt 3:
Gods Zoon is het enige Redmiddel.

Jezus Christus, Gods Zoon. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor zij behouden worden.  (Hand. 4 : 12)

Aandachtspunt 4:
De zekerheid van de redding.

Tot U, o God, hebben zij geroepen en zij werden gered.  (Ps. 22 : 6)

Enige tijd geleden ontmoette ik een oprechte man die jarenlang tot God had geroepen en…..nog steeds niet zeker was van zijn behoudenis. Wat hij niet wist was dat God hem het redding-kado allang had gegeven. Ik heb tegen hem gezegd: “een mens accepteert pas Gods gave en ontvangt pas de blijdschap van het bezit van zijn behoudenis als hij Hem daarvoor gaat dánken, zoals Paulus deed in
Rom. 7 : 25:

Ik dank God door Jezus Christus.

Die broeder heeft mijn raad opgevolgd; hij ervoer direkt de zekerheid en de vreugde van het bezit van de eeuwige behoudenis.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *