Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 4)

HET GELOOF (8):    DE GELOOFS – ‘BELONINGEN’

Laten we eens vol dankbaarheid en bewondering stilstaan bij de geweldige “geschenken” die het deel zijn van élk mens die zijn zonden belijdt en gelooft in Jezus Christus.
Uit de veelheid noemen we er 14.

Geloofs – ‘beloning’ 1:
De toegang tot God.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang
hebben verkregen in het geloof.  (Rom. 5 : 1 en 2)

Geloofs – ‘beloning’ 2:
De behoudenis (= redding van Gods oordeel).

Door genade zijt gij behouden, door het geloof.  (Ef. 2 : 8)

Geloofs – ‘beloning’ 3:
Vergeving.

Van Jezus Christus getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 
(Hand. 10 : 43)

Geloofs – ‘beloning’ 4:
Gerechtigheid van God.

Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven.  (Rom. 3 : 22)

Geloofs – ‘beloning’ 5:
Vrede.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.  (Rom. 5 : 1)

Geloofs – ‘beloning’ 6:
Eeuwig leven.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.  (Joh. 3 : 36)

Geloofs – ‘beloning’ 7:
Het kindschap van God.

Allen, die Jezus Christus aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.  (Joh. 1 : 12)

Geloofs – ‘beloning’ 8:
Verlossing van satan.

Bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Jezus Christus.  (Hand. 26 : 18)

Geloofs – ‘beloning’ 9:
Overgang uit de duisternis tot het licht.

Jezus sprak:  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.  (Joh. 12 : 46)

Geloofs – ‘beloning’ 10:
Erfdeel.

Gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus.  (Gal. 3 : 26)

Zijn wij kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus: wij zullen delen in Zijn verheerlijking.  (Rom. 8 : 17)

Geloofs – ‘beloning’ 11:
De Heilige Geest.

In Christus zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt geloofd, verzegeld met de Heilige Geest.  (Ef. 1 : 13)

Geloofs – ‘beloning’ 12:
Zekerheid.

Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  (Hebr. 11 : 1)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe(Joh. 3 : 16)

Let er op dat Joh. 3 : 16 in één zin over twéé zekerheden spreekt:
1) “niet verloren ga”
2) “eeuwig leven hebbe”

Geloofs – ‘beloning’ 13:
Bevestiging.

De gemeenten werden bevestigd in het geloof, en namen dagelijks in zielental toe.  (Hand. 16 : 5)

Geloofs – ‘beloning’ 14:
Blijdschap.

Hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.  (Hand. 16 : 34)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl