Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 3)

HET GELOOF (5):    HOE MOET MEN GELOVEN ?

Geen enkel mens mag zeggen: “ik wil wel in God geloven, maar ik ga dat op mijn eigen manier doen !”.
Op de vraag “Hoe moet men geloven ?” geeft de Bijbel 2 antwoorden:
1)  Rom. 10 : 17 leert:

Het geloof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Dat betekent dat geen enkel mens in God en in Jezus Christus kán geloven als hij niet eerst de Woorden van God en van Christus heeft gehoord; u en ik moeten een ongelovige buurman of familielid dus altijd het evangelie prediken “met de Bijbel in de hand”. Wij kunnen niemand tot Jezus leiden op basis van menselijke redeneringen !
Als verlorenen ons echt ter harte gaan, dan dienen we onze Bijbel goed te kennen en de noodzakelijke Bijbelteksten steeds paraat te hebben, want: alleen het Woord van God overtuigt ! Het is een “kroon op het werk” van elke evangelist als hij bemerkt dat een ongelovige geraakt wordt door de Woorden van God en zó van harte tot geloof in Hem komt.

2)  Hand. 19 : 18 leert:

Velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

Een vast “onderdeel” van ‘geloven’ is: schuld belijden.
Veel evangeliserende christenen roepen vaak (in alle oprechtheid): “je moet Jezus aannemen !”. Ze hebben uiteraard volkomen gelijk, maar…..het is de halve waarheid (en een halve evangelie-prediking brengt een halve bekeerling voort).
De andere helft van de waarheid is dat élk mens, die tot Jezus de Redder komt, moet toegeven een zondaar te zijn en als konsekwentie van deze erkenning dient hij zijn zonden te belijden: hij moet tegenover God “opsommen” wat hij fout heeft gedaan. Als de schuldbelijdenis in het evangelie wordt overgeslagen, vallen bekeerlingen vaak weer terug (alsof ze nooit geloofd hebben).

HET GELOOF (6):    EEN IEDER MAG / MOET GELOVEN

De Bijbel staat vol met teksten waarin God de mensen toeroept dat een ieder (zonder enige uitzondering) mag, ja móét, geloven.
We noemen één tekst:

Het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.  (Rom. 1 : 16)

HET GELOOF (7):    ALLEEN DOOR GELOOF

Zowel Ef. 2 : 8 en 9 als Hand. 4 : 10 en 12 leren dat het verkrijgen van de eeuwige verlossing uitsluitend mogelijk is door het geloof en door de Here Jezus:

Door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf en niet uit werken.

De naam van Jezus Christus, de gekruisigde. En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor zij behouden worden.

Jezus is Redder !
Jezus alleen !

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl