Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 6)

ONZE STRIJD EN OVERWINNING

Luister naar Paulus’ oproep:

Strijd de goede strijd des geloofs.  (1 Tim. 6 : 12)

Ook vandaag heeft satan in uw en mijn leven weer toegeslagen; want hij laat ons nooit met rust. Het irriteert hem mateloos dat wij voor de Here Jezus hebben gekozen; hij zal dus alles in het werk stellen ons van de Here af te trekken en ons leven te ruïneren.
Omdat op aarde die strijd tegen de duivel non-stop doorgaat, is het goed om de Bijbel te laten spreken over onze “oorlogsuitrusting”:

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.  (Ef. 6 : 11 – 18)

Dit Bijbelgedeelte noemt 4x belangrijke “wapens”:

1)  Het pantser der gerechtigheid.
2)  Het schild van het geloof, dat de brandende pijlen van de boze uitdooft.
3)  Het zwaard van de Geest: het Woord van God.
4)  Bidden met aanhoudend bidden.

Een christen die leeft in hecht contact met God (door het lezen van Zijn Woord en door regelmatig gebed), in gehoorzaamheid aan Hem zijn weg gaat en Hem is alles vertrouwt, is voor de duivel een bijna “onneembare vesting”.

De Bijbel staat vol met waarschuwingen tegen satan:

Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond. 
(1 Petr. 5 : 8)

Wie de zonde doet is uit de duivel.  (1 Joh. 3 : 8)

1 Joh. 3 : 8 zegt eigenlijk: wie God ongehoorzaam is, doet dat omdat de duivel hem influistert “niet naar God te luisteren en zonder Hem te leven”.
Wij weten dat God wil dat wij als Zijn kinderen Hem gehoorzamen en naar Hem luisteren. Als we dat niet doen, dan is het de duivel die dat in ons bewerkt.

Onderwerp u aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.  (Jak. 4 : 7)

Jak. 4 : 7 bedoelt: wees God gehoorzaam, strek je naar Hem uit en Hij zal je tegemoet komen in alles wat je Hem voorlegt. Ieder die er bewust voor kiest Gods wil te doen zal Zijn wil leren kennen. Het gevolg van een krachtig God-afhankelijk leven is dat de duivel uit ons leven weggaat; omdat hij daar niet tegenop kan.

Geeft de duivel geen voet.  (Ef. 4 : 27)

Als de duivel een aanval tegen u begint, dan zou u kunnen zeggen: “ach, ik ben maar zwak” en u zou hem vervolgens rustig zijn gang kunnen laten gaan, zodat u in zonde valt.
Beter is het de Here aan te roepen: “Here Jezus, hier is satan weer ! Maar U bent de Overwinnaar !”. Help mij !”
En de Here Jezus zal het doen !

Belangrijk:
In de naam van Jezus mag u de duivel wegsturen !
De duivel is voor geen enkel mens bang; de enige naam die hem grote angst inboezemt is de Naam van Jezus.
Daarom zegt Paulus in Rom. 8 : 37:

Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Christenen zijn geen verliezers, christenen zijn overwinnaars !
Ongelovigen zijn verliezers.
Als u de Here Jezus toebehoort, dan behoort u tot het kamp van de “winners” !

We zijn echter uitsluitend overwinnaars door Hem.
De overwinning is alleen te behalen in de kracht van de Here Jezus.
Paulus roept het enthousiast uit:

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.  (1 Kor. 15 : 57)

De psalmist zingt:

Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd.  (Ps. 18 : 40)

Mozes bemoedigt het volk Israël (en ook ons):

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.  (Ex. 14 : 14)

En we bezitten altijd de troost van een biddende Here Jezus:

Christus Jezus bidt voor ons.  (Rom. 8 : 34)

Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij heeft niet alleen de satan overwonnen; Hij heeft ons lief en leidt ons dag aan dag.

De Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen;
Want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 
(1 Joh. 3 : 24  t/m 1 Joh. 4 : 4)

(wordt vervolgd)

Meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.