Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 4)

ZIJN KENMERKEN

U zou kunnen vragen: “als de satan is overwonnen, waarom moeten we ons dan nog bezighouden met zijn kenmerken ?”.
De satan is inderdaad overwonnen; hij is echter nog niet vernietigd.

Dat betekent dat we nog steeds elke dag met hem te maken hebben.

De duivel is tot ons nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.  (Op. 12 : 12)

Satan beseft terdege dat hem op het Kruis de kop is vermorzeld en dat hij dus nog een korte tijd ter beschikking heeft. Dat maakt hem des te bozer en des te gemener.
Kijk maar in de wereld om ons heen.

Zijn vernietiging zal echter spoedig plaatsvinden:

God zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.  (Rom. 16 : 20)

Satans dagen zijn dus geteld.
Omdat hij daarom nog ‘inventiever’ te werk gaat, is het belangrijk eens goed na te gaan waaraan we de duivel kunnen herkennen.
Laten we allereerst eens stilstaan bij Paulus’ vermaning in Ef. 6 : 11 en 12:

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben te strijden tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis.

De duivel verricht zijn aktiviteiten niet alleen; hij heeft de beschikking over een groot team van handlangers. Zij worden in de Bijbel o.a. genoemd: “zijn engelen”, “boze geesten” of “demonen”; en hier in Ef. 6: “machten” en “wereldbeheersers”.
En wij worden opgeroepen om “de wapenrusting van God” aan te doen om tegen deze vreselijke overmacht te kunnen “standhouden”.

We behandelen 5 hoofdkenmerken van satan:

1) Satan heeft een verschrikkelijk, op zonde gericht karakter.
De Here Jezus zegt van hem:

De duivel is een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.  (Joh. 8 : 44)

2) Satan verstoort Gods werk.

Zij hebben het woord gehoord en daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.  (Luk. 8 : 12)

Misschien hebt u het wel eens meegemaakt: u had in een heel goed gesprek uw collega het evangelie uitgelegd en u was er min of meer van overtuigd dat hij de Here Jezus zou aannemen; u kon er de hele nacht misschien wel niet van slapen. En toen u hem de volgende dag ontmoette wilde hij niets meer van Jezus horen. Die nacht was de duivel gekomen en had het woord uit zijn hart weggenomen. Dat lukt hem gelukkig niet altijd, maar soms wel.
De satan wil persé Gods werk verstoren.
Ook Paulus heeft dat meegemaakt:

Ik heb een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons verhinderd.  (1 Thess. 2 : 18)

3) Satan wil zoveel mogelijk slachtoffers maken.

De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  (1 Petr. 5 : 8)

De duivel werkt dagelijks aan de afwikkeling van zijn omvangrijke lijst met mensen die hij “zal verslinden”. Het liefst bij duizenden tegelijk. Dat hem dat goed lukt kunt u non-stop om u heen zien, en in de krant en op de televisie.
Paulus zegt in 1 Tim. 5 : 15:

Reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

4) Satan presenteert zich op verschillende manieren.
We zagen reeds in 1 Petr. 5 : 8:

De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Hij heeft inmiddels ontdekt dat zijn “brullende leeuw” – presentatie niet altijd werkt. Vandaar dat hij zich regelmatig bedient van een andere verschijnings-vorm:

De satan doet zich soms voor als een engel van het licht.  (2 Kor. 11 : 14)

Dat ziet er in eerste instantie heel positief uit; in ieder geval worden zijn kwade bedoelingen op deze manier niet onmiddellijk onderkend. De meeste mensen lopen dan ook meestal met open ogen in zijn val omdat satan zich vaak “netjes” en soms heel “christelijk” voordoet.
Hij beschikt over zijn eigen “godsdienstige” instituut: de wereldwijd opererende satanskerk met vele leden. De duivel houdt namelijk van religie, want hij ambieert nog steeds “als God” te zijn:

De satan, die zich verheft tegen al wat van God is, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om te laten zien, dat hij een god is.  (2 Thess. 2 : 4)

En in 2 Kor. 4 : 4 wordt de duivel wel heel bijzonder gekwalificeerd:

Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus.

Hier wordt hij de “god van deze eeuw” genoemd, dat wil zeggen: de god van deze tijd. Satan, met zijn zogenaamde godsdienst, leidt de mensen af van het evangelie van Jezus Christus.

De duivel is ook de ‘uitvinder’ van de evolutieleer. Hij heeft het sluw voor elkaar gekregen dat mensen (moedwillig) betwijfelen of ze door God geschapen zijn. En dat vindt satan zeer belangrijk; als een mens namelijk gelooft dat hij door Gód is geschapen dan dient hij ook Gód gehoorzaam te zijn (als schepsel tot de Schepper) en het is nu juist de bedoeling van satan de mensen van God te verwijderen en ‘duivel-gehoorzaam’ te maken. Dus heeft de satan iets verzonnen waardoor de mens er van “overtuigd” is dat hij uit (bijvoorbeeld) een aap voortkomt; aldus heeft de mens voor zijn gevoel niets met God te maken. Met dit spelletje is de duivel uitermate succesvol: het merendeel van de mensheid gelooft werkelijk in de aap-afstamming. En de satan vindt alles prachtig, zolang de mens maar niets met God te maken wil hebben. In een later stadium zullen we hier uitgebreider bij stilstaan.

De satan is eveneens de ‘uitvinder’ van het occultisme: de leer van de boze geesten. Het lijkt allemaal mooi en wonderlijk, het lijkt iets “goddelijks”, maar het is de wurggreep van de duivelse machten.

5) Satan is overal tegelijk.

De Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij ? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.  (Job 1 : 7)

We spraken reeds over “de engelen van de duivel” (zie Matth. 25 : 41).
Met behulp van zijn mega-netwerk van demonen is de duivel in staat tegelijkertijd in de gehele wereld toe te slaan. Op een en hetzelfde moment kan hij iemand in Los Angeles, Tokyo, Amsterdam of Johannesburg tot zonde verleiden en ongelukkig maken.

(wordt vervolgd)

Meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.